BAĞLAM TEMELLİ ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN İLGİ VE BİLGİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ


THE EFFECTS OF CONTEXT-BASED LEARNING ON STUDENTS’ LEVELS OF KNOWLEDGE AND INTEREST


Öğrt. Bilge ACAR & Doç. Dr. Melek YAMAN


ÖZET
Bu çalışmada mikroorganizmalar konusu öğrencilere çeşitli bağlamlar yard yla aktar lm ve bu ekilde lenen dersin ö rencilerin ilgi ve bilgi düzeylerine etkileri ara lm r. Ara rmada “öntest-sontest kontrol gruplu deneme modeli” kullan lm r. Veri toplama arac olarak ara rmac lar taraf ndan bilgi testi ve ilgi anketi geli tirilmi tir. Ara rman n çal ma grubunu 2009-2010 ö retim y nda Gebze Ziya Gökalp lisesinde öğrenim gören 191 9. s f ö rencisi olu turmaktad r. Haz rlanan ders içerikleri üç hafta boyunca uygulanm r Deney grubunda dersler çe itli ba lamlar esas al narak haz rlanan içeriklerle i lenmi , kontrol grubunda ise düz anlatım ve soru cevap yöntemleri kullan larak aktar lm r. Elde edilen veriler SPSS program kullan larak de erlendirilmi tir. Ön test ve son testte ölçülen ilgi düzeyi her iki grupta da istatistiksel olarak anlaml bir farkl k göstermi tir. Ancak deney grubunda uygulama sonras nda ö renci ilgisinde art oldu u tespit edilirken kontrol grubunda uygulama sonras nda ilgide azalma oldu u tespit edilmi tir. Bilgi testinden elde edilen sonuçlar ise deney grubundaki öğrencilerin kontrol grubundaki ö rencilere göre daha yüksek puanlar elde ettiklerini ve her iki grubun puanlar aras ndaki fark n istatistiksel olarak anlaml oldu unu göstermi tir.


ABSTRACT
The topic of “Microorganisms” was presented to students through various contexts, and the effects of such a lesson on students’ levels of knowledge and interest were researched in this study. An experimental model with pre-test and post-test control group was employed in the research. The study group was composed of the 191 9th graders attending Ziya Gökalp High School in Gebze in the 2009-2010 academic year. The prepared course content was applied for three weeks. Thus, the lessons were presented through content that was prepared on the basis of a variety of contexts in the experimental group while direct instruction method was used with the control group. The data obtained were analysed by using the SPSS programme. The levels of interest measured in the pre-test and pos-test were found to display statistically significant differences in both groups. However, an increase was found in students’ interests in the experimental group following the application whereas a fall was identified in students’ interest in the control group after the application. The findings coming from the knowledge test demonstrated that the students in the experimental group achieved higher scores than those in the control group and that the difference between the two groups was statistically significant.


ANAHTAR KELİMELER: bağlam temelli öğrenme, mikroorganizmalar, ilgi, bilgi.


KEYWORDS: context-based learning, microorganisms, interest, knowledge

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education