BİR ÇEVRİMİÇİ PROGRAMDA MEZUNLARIN TANIMLADIĞI BAŞARI FAKTÖRLERİ


IDENTIFIED SUCCESS FACTORS OF GRADUATES IN AN ONLINE PROGRAM


Dr. Erman YÜKSELTÜRK & Doç. Dr. Meltem Huri BATURAY


ÖZET
Çevrimiçi öğrenme ortamlarında, öğrencilerin başarılarını etkileyen özel faktörler ve karakteristiklerin tanımlanması üzerine birçok araştırma yapılmaktadır. Ancak, halen hem öğrenciler hemde eğitmenler için, başarılı çevrimiçi teşebbüsler oluşturmak için gerekli koşullar hakkında çok fazla belirsizlik vardır. Bu çalışmanın amacı, bir veya iki değişkenle kısıtlamaksızın mezunların bakış açısından çevrimiçi öğrencilerin başarılarını etkileyen faktörleri incelemektir. Çalışma, 2009 yılında Çevrimiçi Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı mezunu 40 katılımcıyla yapılmıştır. Verileri analiz etmek için nitel yöntemler kullanılmıştır. Sonuçlar dört ana faktörde kategorize edilmiştir: demografik ve kişisel özellikleri, çalışma stratejileri, motivasyon ve etkileşim. Çalışmanın sonuçları, gelecek araştırma çalışmaları ve öğrencilerinin başarılı olmaları için nasıl yardım edeceği konusunda fazla bilgi sahibi olmayan diğer çevrimiçi öğrenme kurumları için değerli olabilecektir.


ABSTRACT
There has been a growing body of research on the identification of particular characteristics or factors that can be used to predict learners’ success in online learning environments. However, there still exists much uncertainty about the conditions that are essential to create a successful online venture for both learners and educators. The purpose of the study is to investigate the factors that support online learners’ success from the online graduates’ perspective without constraining it to one or two constructs. The study included 40 participants who graduated from Online Information Technologies Certificate Program in 2009. The qualitative methods were used to analyze the data. The findings were categorized under four main factors: demographic and personal characteristics, studying strategies, motivation and interaction. The results of the study might be worthy of consideration for future research studies and other online learning institutions who knows little about how to assist learners to be successful.


ANAHTAR KELİMELER: çevrimiçi öğrenme ortamları, çevrimiçi başarı, çevrimiçi başarı faktörleri


KEYWORDS: online learning environments, online achievement, online success factors

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education