YÖNLENDİRİLMİŞ BEYİN FIRTINASI TEKNİĞİ: SCAMPER KONUSUNDA VELİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA


A STUDY ON PARENTS' OPINIONS ON DIRECTED BRAIN STORMING TECNIQUE: SCAMPER


Yrd. Doç. Dr. Esed YAĞCI


ÖZET
Scamper tekniği, öğrencilerin yaratıcılığını ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmede kullanılabilecek, uygulaması kolay ve eğlenceli bir beyin fırtınası tekniğidir. Bu çalışmada, ilköğretim ikinci sınıf öğrencilerinde Atatürk bilincinin oluşturulmasında scamper tekniğinin kullanılmasına yönelik veli görüşleri incelenmiştir. Bu amaçla yürütülen çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya yedi sınıf öğretmeni, 187 öğrenci ve 98 öğrenci velisi katılmıştır. Veli görüşleri incelenerek betimsel yolla analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonunda velilerin sürece ilişkin görüşlerinin bilişsel ve duyuşsal olmak üzere iki boyutta yer aldığı ve velilerin, öğrencilerde Atatürk bilincinin oluşturulmasında scamper tekniğinin kullanılmasına ilişkin olumlu görüşlere sahip oldukları ortaya konmuştur.


ABSTRACT
Scamper technique is a user-friendly and entertaining brain storming technique, which can be use to develop the creativity and creative thinking skills of students. This study examines the opinions of parents regarding the use of SCAMPER technique in creating the awareness of Atatürk in second grade students in primary school. Aiming to determine the opinions of parents, this study used case study method from qualitative research techniques. The study included seven classroom teachers, 187 students and 98 parents of students. Descriptive analyses were made examining the opinions of teachers. The study found that the opinions of parents had two dimensions as cognitive and affective; and the results from the examinations of parents’ views indicated that they had positive opinions regarding the use of SCAMPER technique in creating the awareness of Atatürk in students.


ANAHTAR KELİMELER: Yaratıcı düşünme, scamper (yönlendirilmiş beyin fırtınası tekniği), araştırma becerileri


KEYWORDS: Creative thinking, scamper (directed brain storming technique), research skills

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education