ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERCE DEĞERLENDİRİLMESİNE ÖNEM VERME DÜZEYLERİ


FACULTY MEMBERS’ APPRECIATION LEVEL TO EVALUATION OF THE TEACHING BY THE STUDENTS


Yrd.Doç.Dr. Gülsen ÜNVER


ÖZET
Çalışmanın amacı öğretim elemanlarının öğretimin öğrencilerce değerlendirilmesine önem verme düzeylerinin cinsiyet, akademik unvan, akademik hizmet yılı ve öğrencilerin öğretimi değerlendirme puanlarına göre değişip değişmediğini bulmaktır. Çalışmanın verileri 10 maddelik bir ölçekle 62 öğretim elemanından toplanmıştır. Çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Veriler Mann Withney U, Kruskal Wallis H ve basit korelasyon testleriyle analiz edilmiştir. Sonuçlar öğretim elemanlarının çoğunun, öğrencilerin öğretimi değerlendirmesine önem verdiğini göstermektedir Bununla birlikte, öğretim elemanlarının öğretimin öğrencilerce değerlendirilmesine önem verme düzeyleri arasında cinsiyete, akademik unvana ve hizmet yılına göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ayrıca öğretim elemanlarının, öğretimin öğrencilerce değerlendirilmesine önem verme düzeyleri ile öğrencilerin öğretim becerileri için verdikleri puanlar arasında pozitif, anlamlı ve düşük düzeyde bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.


ABSTRACT
The purpose of this study is to find out whether the faculty members’ appreciation level to evaluation of the teaching by the students differ significantly according to the gender, academic title, teaching experience of the faculty members, and student ratings of faculty members’ teaching activities. The data were collected by the scale including 10 items from 62 faculty members. Causal relationship model was administered in the study. The data was analyzed by using the Mann Withney U, Kruskal Wallis H and bivariate correlation tests. Results indicate that the most of the faculty members appreciate to evaluation of the teaching by the students. The faculty members’ reactions about this issue do not differentiate regarding the genders, academic titles and teaching experiences of them. Besides, there is positive, significant and low relationship between the faculty members’ appreciation level to evaluation of the teaching by the students and student ratings on their teaching.


ANAHTAR KELİMELER: öğrenci değerlendirmesi, öğrenci geri bildirimi, öğretimi değerlendirme, yüksek öğretim


KEYWORDS: student evaluations, student feedback, evaluations of teaching, higher education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education