YAZ OKULU VE NORMAL ÖĞRETİM UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


A STUDY ON SUMMER TERM AND REGULAR TERM TEACHING APPLICATIONS


Doç. Dr. Mehmet TAŞDEMİR


ÖZET
Bu çalışma ile normal ve yaz dönemi uygulamalarında akademik başarının farklılaşıp farklılaşmadığı ve öğrencilerin yaz dönemi uygulamasına ilişkin görüşlerinin tespiti amaçlanmıştır. Araştırmada, başarı karşılaştırması için son test kontrol gruplu deneysel desen, yaz dönemi uygulamasına ilişkin öğrenci algılarının tespitinde ise genel tarama modellerinden olan tekil tarama modelinden yararlanılmıştır. Normal ve yaz dönemi öğrenci başarılarının karşılaştırması için 2007–2008 öğretim yılı bahar dönemi ile 2008 yaz dönemi final sonuçları; yaz okulu uygulamasına ilişkin öğrenci algıları için ise anket verileri kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin normal dönemdeki başarıları yaz dönemine göre daha yüksek bulunmuştur. Öğrenciler yaz döneminde, üst yarıyıllardan ders alarak erken mezun olmak ve ileri yarıyıllarda rahatlamak düşüncesindedirler. Ayrıca, öğrenciler yaz dönemindeki performanslarının yüksek olduğu görüşündedirler.


ABSTRACT
The aim of the study is to find out if the academic achievements of students differ in regular and summer courses and reveal the perceptions of them on intensive courses. A study was undertaken to determine the effectiveness of a 7 week summer course versus 14 weeks regular course, and to gather student opinions about summer course in 2007–2008 term. A type of post-test equivalent group design was used in this research for performance comparison, and a survey was used to gather student’s opinions. Results indicated that regular courses are more effective than summer course. Hence, students thought that they would like summer courses in the other semesters since they felt better themselves and would pass their courses earlier.


ANAHTAR KELİMELER: Yaz dönemi, normal öğretim dönemi, yoğunlaştırılmış dönem uygulaması, öğrenci başarısı


KEYWORDS: summer term (semester), regular term, intensified term, student achievement

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education