BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARI: ÖĞRETİM PROGRAMINDA MATEMATİK DERSİ OLMALI MI?


ATTITUDES OF PROSPECTIVE BIOLOGY TEACHERS TOWARDS MATHEMATICS: SHOULD THERE BE A MATHEMATICS COURSE IN THE CURRICULUM?


Arş. Gör. Nazan SEZEN & Yrd. Doç.Dr. Canan YANIK


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, biyoloji öğretmen adaylarının matematiğe yönelik tutumlarının ve öğretim programlarında yer almayan matematik dersine gereksinim duyup duymadıklarının belirlenmesidir. Bu amaçla öğretmen adaylarına, “Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeği” ile “Öğrenci Bilgi Formu” uygulanmıştır. Ölçekle, matematiğe yönelik tutum yedi alt boyutta incelenmiş, bilgi formunda ise adayların matematik dersine gereksinim duyup duymadıkları ve duyulan gereksinimin nedenleri sorulmuştur. Elde edilen verilerin analizi sonucunda; cinsiyetlerine göre matematiğe yönelik tutumun “ilgi, sevgi, zevk” alt boyutlarında kız öğrencilerin lehine anlamlı fark bulunurken “güven, korku, meslek ve önemlilik” alt boyutlarında fark bulunamamıştır. Sınıf düzeylerine göre ise hem matematiğe yönelik tutumda hem de alt boyutlarında anlamlı farklar elde edilmiş ve bu farkların tüm alt boyutlarda beşinci sınıfların lehine olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca matematiğe yönelik tutumda “Öğretim programınızda matematik dersi olmalı mı?” sorusuna “evet” yanıtını verenlerin lehine anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Bilgi formundaki öğrenci görüşlerinin incelenmesi neticesinde ise, öğrencilerin önemli çoğunluğunun matematik dersinin öğretim programlarında yer almasını istedikleri sonucuna ulaşılmıştır.


ABSTRACT
The aim of this study is to determine the attitudes of prospective biology teachers towards mathematics, and to see whether they need a mathematics course, which is not included in their curriculum at present. To this end, a “Attitudes towards Mathematics Scale” and “Student Information Form” was applied to students. With the scale, the attitude towards mathematics was examined under seven sub-dimensions, and in the information form, students were asked whether they need a mathematics course and the reasons for this need. As a result of the findings, as far as attitude towards mathematics in relation to gender was concerned, it was seen that there is a meaningful difference in favor of female students in the “interest, love, pleasure” sub-dimensions, and no such difference in the “confidence, fear, profession and importance” sub-dimension. In terms of class levels, meaningful differences were obtained both towards mathematics and towards its sub-dimensions, and it was determined that the differences are in favor of fifth-year students in all sub-dimensions. Another result was that there is a meaningful difference in favor of those who answered the question “Should there be a mathematics course in your curriculum?” as “yes.” As a result of the examination of the views of students in the information form, it was concluded that a great many of students want a mathematics course in the curriculum.


ANAHTAR KELİMELER: Matematiğe Yönelik Tutum, Öğretim Programı, Biyoloji Öğretmen Adayı


KEYWORDS: Attitude towards Mathematics, Curriculum, Prospective Biology Teacher.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education