ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL VE ANALİTİK STRATEJİLERİ


UNIVERSITY STUDENTS VISUAL AND ANALYTIC STRATEGIES


Öğrt. Gör. Dr. Yasemin SAĞLAM & Prof. Dr. Ali BÜLBÜL


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin integral konusu kapsamındaki problem çözme sürecinde görsel ve analitik düşünme stratejileri arasındaki bağlantıyı nasıl sağladıklarını araştırmak; görsel stratejiyi daha etkili ve analitik süreçlerle bağlantı kurarak kullanmalarını sağlamak için gerçekleştirilen öğretim deneyinin öğrencilerin görsel tercihlerinde meydana getirdiği değişikliği incelemektir. Bir nitel araştırma yöntemi olan öğretim deneyi kullanılarak gerçekleştirilen bu araştırmanın katılımcılarını altı matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcıların görsel tercihleri “Matematiksel Süreç Aracı” kullanılarak tespit edilmiştir. Öğretim deneyi, tercihleri görsel yönde olmayan katılımcılarla dört haftalık zaman periyodunda gerçekleştirilirmiş ve öğretim deneyi öncesinde ve sonrasında katılımcıların görsel tercihlerinde meydana gelen değişimleri belirlemek amacıyla klinik görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda, katılımcıların analitik stratejileri tercih etmelerinin değişik nedenleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan bazıları öğrenimleri sırasında integral hesaplama yöntemlerini yoğun olarak kullanmaları, bu nedenle integral ile ilgili özelliklerin analitik anlamda biliniyor olmasına karşılık grafiksel uygulamalarla ilgili sorun yaşanması ve öğretmenlerin analitik çözümlere verdiği değer şeklinde özetlenebilir. Katılımcıların öğretim deneyi sonucunda görsel strateji kullanma tercihlerindeki değişimlerin farklı düzeylerde gerçekleştiği gözlenmiştir. Bu farklılığın nedenleri önceki öğrenim hayatlarından getirdikleri matematiksel inançların farklılığıyla açıklanmıştır.


ABSTRACT
The aim of this study is to investigate how university students provide the connection between the visual and analytic thinking strategies during the problem solving process in integral, and to examine the changes the teaching experiment creates in their visual preferences, which is realized in order to enable them to use the visual strategy more effectively and by relating it to the analytical process. In this study teaching experiment which is a qualitative research method was used and the participants of the study are six preservice mathematics teachers. The visual preferences of the participants were identified with Mathematical Processing Instrument. The teaching experiment was designed with six nonvisual participants during the four weeks time period. Before and after the teaching experiment, clinical interviews were conducted to identify the change of visual preference of participants. As a result of the study, different reasons for the preference of participants’ analytical strategies over visual ones were identified. Some of these reasons for this preference are that analytical methods are more commonly used methods at problem solving than visual methods and lecturer gives emphasis mostly on analytical strategies. Consequently, analytical features of some mathematical concepts are better known than the visual features of these concepts by the participants. The teaching experiment was observed to result in different preference changes in participants. This difference among the participants can be partially explained by the difference of their mathematical beliefs gained through previous learning experiences.


ANAHTAR KELİMELER: integral, görsel strateji, analitik strateji, matematik eğitimi


KEYWORDS: integral, visual strategies, analytic strategies, mathematics education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education