YÜKSEK ÖĞRETİM, İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK VE REKABET


HIGHER EDUCATION, EMPLOYABILITY AND COMPETITIVENESS


Samo PAVLİN & Marjan SVETLİCİC


ÖZET
Bu makalede Avrupa’daki yükseköğretim sistemleri ile rekabet edebilirlik arasındaki ilişki incelenmiştir.Çalışmada rekabet gücü daha yüksek olan ülkelerin iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun yükseköğretim sistemi geliştirmek suretiyle mezunlarının daha hızlı ( kısa sure sonra) iş bulma potansiyeli olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmada iki uluslararası veri tabanı temel alınarak araştırma modeli kurulmuş ve denenmiştir; bu iki veri tabanından ilkini 19 ülkedeki 45.000 yükseköğretim mezunu ile mezuniyetlerinden 5 yıl sonra yapılan anket sonuçları oluşturmakta olup bu verilerden 5 tane istihdam göstergesi ( zor program,iş yükü, programın uygulama ağırlıklı olması, mesleki eğitim ağırlıklı olması ve iş arama süresi) geliştirilmiştir. Diğer veri tabanını Dünya ekonomik forumu göstergeleri oluşturmaktadır. Birinci gruptaki 5 gösterge ikinci gruptaki göstergelerle birleştirilerek analiz edilmiştir. Araştırma uygulama ağırlıklı eğitim ile daha fazla işyükü ( çalışma) isteyen programlara sahip yükseköğretim sistemleri geliştiren ülkelerin yüksek rekabet gücüne sahip ülkeler olduğunu gösteren kanıtlar ortaya koymuştur. Makalede ülkenin rekabet gücü ile yükseköğretim sisteminin diğer karakteristiklerinin birleştirilmesiyle oluşturulan beş ülke grubu tanımlanmıştır. Bu çalışma yükseköğretim sistemlerinin “nesnel” olmayan boyutları ile ülkenin rekabet gücü arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk ampirik çalışmadır.


ABSTRACT
This paper studies the relationship between competitiveness and higher education systems in Europe. It explores whether more competitive countries have developed more labour-market-oriented systems of higher education (HE) that thereby give their graduates greater short term employability potential. Based on and a large-scale survey among 45.000 higher education graduates five years after graduation in 19 European countries, five employability indicators are identified and analysed in combination with World Economic Forum Indicators. The paper finds evidence demonstrating that more competitive countries have developed HE systems with more practically oriented studies and a higher workload. The paper identifies five country clusters indicating a combination of country competitiveness and other characteristics of HE systems. This is the first empirical study to examine relation between ‘soft’ dimensions of higher systems and competitiveness on country comparative basis.


ANAHTAR KELİMELER: rekabet edebilirlik, istihdam,yükseköğretim,iş dünyası


KEYWORDS: competitiveness, employability, higher education, labour market

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education