ÜNİVERSİTE ÖGRENCİLERİNİN ÇEVRECİLİĞİ: ÇEVREYE YÖNELİK ETİK TUTUMLARI


THE ENVIRONMENTALISM OF UNIVERSITY STUDENTS: THEIR ETHICAL ATTITUDES TOWARD THE ENVIRONMENT


Assist. Prof. Dr. Oğuz ÖZDEMİR


ÖZET
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin çevreye yönelik etik tutumlarından hareketle çevrecilikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, 2007/2008 döneminde çeşitli programlarda öğrenim gören son sınıf öğrencileri (n: 220) üzerinde yürütülmüştür. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen “Çevre Etiği Ölçeği”nin uygulanmasıyla toplanmış ve elde edilen veriler SPSS bilgisayar ortamında uygun istatistiksel teknikler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonunda, katılımcıların çoğunun insanın dışındaki varlıkların araçsal ve içsel değerlerini önemseyen “ılımlı” çevrecilik eğiliminde oldukları belirlenmiştir.


ABSTRACT
The study tries to determine the environmentalism of university students based on their attitudes towards the environment. The present study was carried out among 220 senior students studying in various departments in 2007-2008 academic year. The data were collected through an “Environmental Ethics” scale developed by the researcher and were analyzed through proper statistics from SPSS program package. In light of the findings, it can be argued that the participants mostly exhibit a “mild” environmentalism tendency that pays attention to both the instrumental and intrinsic values of non-human entities.


ANAHTAR KELİMELER: çevrecilik, çevre etiği, tutum, çevre eğitimi


KEYWORDS: environmentalism, environmental ethics, attitude, environmental education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education