BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN 9. SINIF BİYOLOJİ DERS KİTABI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ


BIOLOGY TEACHERS’ OPINIONS ABOUT 9th GRADE BIOLOGY TEXTBOOK


Yrd. Doç. Dr. Serap ÖZBAŞ & Prof. Dr. Haluk SORAN


ÖZET
Bu araştırmada, biyoloji öğretmenlerinin 2007 yılında Talim Terbiye Kurulu Başkalığı tarafından yayımlanan Biyoloji Dersi Öğretim Programı’na göre hazırlanmış 9. sınıf biyoloji ders kitabının özellikleri açısından görüşleri incelenmiş ve bazı değişkenlere (öğrenim durumu, okul türü) göre karşılaştırma yapılmıştır. Araştırmada, biyoloji ders kitabının genel, didaktik ve fiziksel özelliklerine yönelik 93 maddeli, 5’li likert tipinde derecelendirilmiş anket formu kullanılmıştır. Ankara ilinde ortaöğretimde görev yapan 124 biyoloji öğretmeninden elde edilen veriler, SPSS 17 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, biyoloji öğretmenlerinin ders kitabının özelliklerine yönelik görüşlerinin genel olarak olumlu olduğu görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerin biyoloji ders kitabının genel, didaktik ve fiziksel özelliklerine yönelik görüşleri öğrenim durumları ve görev yaptıkları okul türüne göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemiştir.


ABSTRACT
In this study, biology teachers’ opinions about 9th grade Biology Textbook, published by Ministry of Education in 2007 were determined in terms of its their general, didactic and physical features, and were made comparisons based on some variables (education level, type of school). In the study, 93 items of questionnaire for biology textbook`s general, didactic and physical features was used 5 scale likert type. According to the results of the research the biology teachers took part in the survey generally presented positive opinions on the items of the questionnaire. There were no significant differences on teachers’ opinions about general, didactic and physical features of 9th grade Biology Textbooks according to their educational level and the kinds of schools they work.


ANAHTAR KELİMELER: Biyoloji Ders Kitabı, Öğretmen Görüşleri, Kitap İnceleme.


KEYWORDS: Biology Textbook, Biology Teachers`s View, Textbook analysis

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education