Ters Yüz Sınıf ve Revize Edilmiş Ters Yüz Sınıf Modellerinin Akademik Performans ve Planlama Becerisine Etkisinin Karşılaştırılması


Comparison Effects of Flipped and In-Class Flipped Classroom Models On Academic Performance and Planning Skills


Elif GÜVEN DEMİR & Yücel ÖKSÜZ


ÖZET
Araştırmanın amacı ters yüz sınıf modeline dayalı uygulamaların ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin akademik performans düzeyi ve planlama becerileri üzerindeki etkisini araştırmaktır. Örneklem Samsun’da devlet okulunda öğrenim gören 60 ilkokul 4. sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırma nicel verilerin nitel verilerle desteklendiği açımlayıcı karma desende, nicel boyutu 3x2’lik ön test- son test kontrol gruplu yarı deneysel desende tasarlanmıştır. Araştırma her grupta 20 öğrenci olmak üzere 4 hafta boyunca ters yüz sınıf modelinin uygulandığı deney 1, revize edilmiş ters yüz sınıf modelinin uygulandığı deney 2 ve yürürlükte olan MEB ders ve çalışma kitabındaki etkinliklerin uygulandığı kontrol grubundan oluşmaktadır. Veriler, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler Kazanım Değerlendirme testleri ve Londra Kulesi Testi 4 ile toplanmıştır. Akademik performans ve planlama becerisi düzeylerindeki değişimlerin karşılaştırılması için tekrarlı ölçümler için karışık desen ANOVA testine başvurulmuştur. Araştırma sonuçları ters yüz sınıf modeline dayalı uygulamaların akademik performans üzerinde anlamlı bir şekilde daha etkili olduğunu göstermektedir. Ters yüz sınıf modeli ile revize edilmiş ters yüz sınıf modelinin uygulandığı grupların akademik performans düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Planlama becerisi düzeyleri açısından gruplar arasında anlamlı farklılığın olmadı tespit edilmiştir. Ters yüz sınıf modelinin uygulandığı gruplarda yer alan öğrenciler modele ve animasyonlara, kare koda dayalı etkinliklere ilişkin olumlu görüş bildirdirmişlerdir.


ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate the effect of applications based on the flipped classroom model on the academic performance and planning skills of primary school fourth-grade students. The study sample consisted of 60 fourth grade students who attend a state primary school in Samsun. This study employed a mixed sequential explanatory design integrating quantitative and qualitative research methods. The study's quantitative dimension was designed as a semi-experimental design with a 3x2 pre-test and post-test control group. The study group consisted of 20 students in each group, experimental 1 received flipped classroom model-based science and social studies class, experimental 2 received in-class flipped classroom model-based science and social studies class, and the control group received the same classes specified by teacher and student books published in 2014 for four weeks. Research data was obtained with data tools developed within the research that Science and Social Studies courses learning outcome assessment tests, and the Tower of London Test. Mixed design repeated-measures ANOVA was used to compare students' academic achievement and planning skill levels. Research results show that each application in a flipped classroom was more effective than a traditional course on Science and Social Studies academic performance. However, there was no significant difference between academic performance levels of students in groups trained by flipped and in-class flipped classrooms. Research results show no significant difference between the students' planning skill levels in groups. Research results obtained by qualitative data show that students in groups who received flipped classroom models had a positive opinion on the flipped classroom, animations, and QR code activities.


ANAHTAR KELİMELER: Ters yüz sınıf modeli, revize edilmiş ters yüz sınıf modeli, akademik performans, planlama becerisi, ilkokul


KEYWORDS: Keywords: Flipped classroom, in-class flipped classroom, academic performance, planning skill, primary school


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education