TAM ÖĞRENME MODELİNE DAYALI MÜZİK ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI


COMPARISON OF STUDENT SUCCESS IN MUSIC EDUCATION BASED ON MASTERY LEARNING


Doç. Dr. M. Kayhan KURTULDU & Öğrt. Çağlar BAKIOĞLU


ÖZET
Bu çalışmada tam öğrenme modelinin, uygulama esasları çerçevesinde müzik öğretiminde kullanılabilirliği incelenmiştir. Tam öğrenme modelinin gerekleri ve uygulamada yapılması gerekenler, öğretim programından seçilen konu üzerinde uygulanmıştır. Anadolu Öğretmen Lisesi 10. Sınıf öğrencileri ile yapılan çalışma içerisinde öğretim programından “Majör ve Minör Diziler” konusu seçilmiştir. Deney ve kontrol grupları olarak iki farklı grupla uygulanan çalışmada, deney grubu ile tam öğrenme modelinin esaslarına göre konu işlenmiş, en üst düzeyde öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanmıştır. Kontrol grubu ile seçilen konunun klasik öğrenme yöntemleriyle uygulaması yapılmıştır. Deney grubu ile yapılan çalışmada ön test, eksiklerin giderilmesi, uygulama çalışması, dönüt ve düzeltme sonrasında son test gibi çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde öğrencilerin aldıkları puanlar karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler, tam öğrenme uygulamasının klasik öğrenme uygulamasına göre öğrenci başarısının artmasında daha etkili olduğunu ortaya koymuştur.


ABSTRACT
This study examined the applicability of mastery learning model in music education in line with the implementation principals. Essentials of mastery learning model and implementation requirements were applied on the subject selected within the curriculum. In the study that was conducted with the 10th grade students of Anatolian Teachers’ High School, “Major and Minor Scales” were selected as subject for students to study. The subjects were taught through mastery learning model and a higher level of learning was achieved in the experiment group as the study included two separate groups as the Experiment Group and the Control Group. The selected subject was taught through conventional learning methods in the control group. The study with the experiment group included activities such as pre-test, elimination of shortcomings, a hands-on study, feedback and post-test after the correction. Scores of students were comparatively assessed in the outcome of the study. The data obtained have suggested that the mastery learning practice is more successful than the classical learning practice.


ANAHTAR KELİMELER: tam öğrenme modeli, müzik öğretimi, majör dizi, minör dizi


KEYWORDS: mastery learning model, music teaching, major scale, minor scale.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education