GÜNLÜK YAŞAM KİMYASI TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI


A STUDY FOR THE DEVELOPMENT OF ATTITUDE SCALE TOWARDS DAILY LIFE CHEMISTRY


Canan KOÇAK & Doç. Dr. Ayşem Seda ÖNEN


ÖZET
Bu çalışmanın amacı Ortaöğretim öğrencilerinin günlük yaşam kimyasına yönelik tutumlarını belirlemek için bir ölçme aracı geliştirmektir. Pilot uygulama 426 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Günlük Yaşam Kimyası Tutum Ölçeğini geliştirme süreci literatür taraması, madde havuzu oluşturma, uzman görüşü alma ve pilot uygulama aşamalarını içermektedir. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.88 olarak hesaplanmış ve faktör analizi sonuçları ölçeğin beş boyutlu bir yapıya sahip olduğunu desteklemiştir. Başka bir ifadeyle ölçek, Ortaöğretim öğrencilerinin günlük yaşam kimyasına yönelik tutumlarını belirlemede geçerli ve güvenilir bir araçtır.


ABSTRACT
The purpose of this study is to develop an attitude scale towards daily life chemistry for secondary school students. The pilot study carried out with the participation of 426 secondary school students. The process of developing the Daily Life Chemistry Attitude Scale consists of a literature review, creating an item pool, taking expert opinions and a pilot study. The Cronbach Alpha reliability coefficient of the scale was calculated to be .88 and the conclusions of the factor analysis supported the structure with 5 subdimensions. In other words, the final version of the scale was found to be reliable and valid in terms of determining the attitudes of secondary school students towards daily life chemistry.


ANAHTAR KELİMELER: Günlük yaşam kimyası tutum ölçeği, faktör analizi, tutum.


KEYWORDS: The daily life chemistry attitude scale, factor analysis, attitude.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education