Sınıf Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Araçlarını Kullanmalarına Yönelik Web Tabanlı Modül Tasarımı ve Değerlendirilmesi


Web Based Module Design and Evaluation for the Classroom Teachers: Alternative Assessment and Evaluation Tools


Mehmet DEMİRKOL & Durmuş KILIÇ


ÖZET
Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin eğitim öğretim sürecinde alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanabilmelerini sağlayacak web tabanlı bir ölçme değerlendirme sistemi tasarlayıp bu sistemin kullanılabilirliğini incelemek amaçlanmıştır. Araştırma tasarım tabanlı araştırma yaklaşımı ile şekillenmiştir. Araştırmada geliştirilen tasarımın ön uygulama ve ana uygulama süreci 6 gönüllü sınıf öğretmeni ile iki eğitim öğretim sürecinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ilk olarak sistemin fizibilitesini belirlemek için yönetici modülünden tasarım süreci incelenmiştir. Ardından yarı yapılandırılmış görüşmeler ile sisteme yönelik öğretmen görüşleri alınmıştır. Elde edilen verileri betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda web tabanlı ölçme değerlendirme sisteminin öğretmenleri zamana ve mekâna olan bağlılıktan kurtardığı, öğretmenlere öğrenci dosyalarını çevrim içi ortamda saklama ve değerlendirme fırsatı verdiği görülmüştür. Ayrıca ölçme değerlendirme formlarının sınıfın gelişim ve başarı düzeyi dikkate alınarak öğretmen tarafından hazırlanabilmesine, kullanılmasına, paylaşılmasına, saklanmasına fırsat verdiği görülmüştür. Öte yandan öğrenciyi değerlendirme sürecine kattığı ve velilere geribildirim verdiği görülmüştür.


ABSTRACT
This study aims to determine the applicability of the web-based assessment and evaluation system which designed for classroom teachers to usability. This study employs a design-based research approach. The developed design was realized with 6 class teachers who were volunteers during the two educational period including pre-application and main application. First, the design process was examined to determine the feasibility of the system. Then the opinions of the teachers who used the tool were taken. Semi-structured interviews with teachers were conducted and the data obtained were subjected to descriptive analysis. In case the feasibility of the system was examined through manager module the results of the uncovered that web-based assessment and evaluation system helped classroom teachers become independent from time and space factors, and enable teachers to evaluate and save online records of students’ files. Besides, it is seen that it supports teachers in preparing, sharing, and keeping assessment and evaluation forms through considering development and success levels of the students. It is also seen that it involved students into the evaluation process and provided feedback for parents. Finally, it is observed that the web-based assessment and evaluation system removed the problems faced during the use of alternative assessment and evaluation tools and provide for teachers during the application.


ANAHTAR KELİMELER: Alternatif ölçme değerlendirme, sınıf öğretmeni, web tabanlı ölçme değerlendirme sistemi, tasarım tabanlı araştırma


KEYWORDS: Alternative assessment and evaluation, classroom teacher, web-based assessment and evaluation system, design-based research


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education