Kavram Ağlarıyla Desteklenmiş TGA Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Tutumlarına, Kaygılarına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi


The Effect of POE Activities Supported by Concept Networks on Laboratory Attitudes, Anxieties and Scientific Process Skills of Pre-Service Science Teachers


Derviş Burak BARUT & Ayşe SERT ÇIBIK


ÖZET
Bu araştırmada Kavram Ağı Destekli Tahmin Gözlem Açıklama (TGA) yönteminin, geleneksel laboratuvar yöntemine kıyasla fen bilgisi öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin fizik laboratuvarına yönelik tutumlarına, kaygılarına ve bilimsel süreç becerilerine anlamlı düzeyde etki edip etmediği araştırılmıştır. Ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desenin kullanıldığı araştırma, 2018 2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde Ankara ili merkezli bir devlet üniversitesinde yürütülmüştür. Araştırma örneklemini toplam 35 öğretmen adayı oluşturmuştur. Deney grubunda Kavram Ağı Destekli TGA etkinlikleriyle deneyler yürütülürken, kontrol grubunda mevcut programda kullanılan Mekanik Laboratuvarı I deney föyü kullanılmıştır. Araştırma süreci 10 haftada tamamlanmıştır. Araştırmada, Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutum Ölçeği, Fizik Laboratuvarına Yönelik Kaygı Ölçeği ve Bilimsel Süreç Beceri Testi ön test son test olarak uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde Bağımsız gruplar t testi, Bağımlı gruplar t testi ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Ayrıca uygulanan yönteme yönelik öğretmen adaylarının görüşlerini almak amacıyla dönem sonunda Tahmin Gözlem Açıklama Yöntemine Yönelik Fen Bilgisi Öğretmen Aday Görüş Formu uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, TGA yöntemi etkinliklerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının laboratuvara yönelik kaygılarında ve bilimsel süreç becerilerinde deney grubu lehine anlamlı düzeyde farklılık sağladığı, laboratuvara yönelik tutumlarında da deney grubu lehine sayısal farklılıkların olduğu bulunmuştur. Ayrıca deney grubundaki öğretmen adaylarının yöntemi faydalı buldukları, akılda kalıcı buldukları, bilimsel düşünmeyi teşvik ettiği ve ileride mesleklerinde kullanmak istedikleri vb. sonuçlara ulaşılmıştır.


ABSTRACT
In this study, it was investigated whether the Concept Network Supported Prediction Observation Explanation (POE) method had a significant effect on the attitudes, anxiety and scientific process skills of the first year preservice science teachers towards the physics laboratory compared to the traditional laboratory method. The research, in which the quasi experimental design with pretest posttest control group was used and conducted in a state university based in Ankara in the fall semester of the 2018 2019 academic year. The research sample consisted of 35 teacher candidates in total. While the experiments were carried out with Concept Network Supported TGA activities in the experimental group, the Mechanics Laboratory I experiment sheet used in the current program was used in the control group. The research process was completed in 10 weeks. In the study, the Attitude Scale for the Physics Laboratory, the Anxiety Scale for the Physics Laboratory and the Scientific Process Skill Test were applied as pre test and post test. Independent groups t test, Dependent groups t test and Mann Whitney U test were used in the analysis of the data obtained from the research. In addition, a Science Teacher Opinion Form for Prediction Observation Explanation Method was applied at the end of the semester in order to get the opinions of the preservice teachers about the applied method. As a result of the study, it was found that TGA method activities provided a significant difference in favor of the experimental group in preservice science teachers anxieties towards the laboratory and scientific process skills, and there were quantitative differences in favor of the experimental group in their attitudes towards the laboratory. In addition, the preservice teachers in the experimental group found the method useful, memorable, encouraged scientific thinking and wanted to use it in their professions in the future etc. results have been achieved.


ANAHTAR KELİMELER: Kavram ağı, Tahmin Gözlem Açıklama (TGA) yöntemi, tutum, kaygı, bilimsel süreç becerileri


KEYWORDS: Concept network, Prediction Observation Explanation (POE) method, attitude, anxiety, scientific process skills


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education