AVRUPA HARİCİNDE ORTAK BAŞVURU METNİNİN GERÇEKÇİ KULLANIMI


REALISTISCHER UMGANG MIT DEM GEMEINSAMEN EUROPÄISCHEN REFERENZRAHMEN IM NICHT- EUROPÄISCHEN RAUM


Yrd.Doç.Dr. Ayalp TALUN İNCE


ÖZET
Avrupa Konseyi’nin yayımladığı ve Avrupa’da ve ülkemizde yaygın kabul gören Ortak Başvuru Metni, yabancı dil öğrenimini, öğretimini ve eğitimini belirli ölçütlerle standartlaştırma girişimidir. Metin, serbest dolaşım da göz önünde bulundurulduğunda, daha önce ortak ölçütlerin güdülmediği Avrupa Birliği ülkelerinde, yabancı dil öğrenim-öğretim-eğitim alanında değerli bir düzenleme olarak kabul edilebilir. Bir başka açıdan bakıldığında bu alanda yapılan etkili ve geniş kapsamlı bir çalışmadır. Gene de yabancı dil eğitimi alanında çalışan bilim insanlarınca eleştirilmekte ve kimi uygulamalarına kuşku ile yanaşılmaktadır. Bu makalenin amacı, söz konusu eleştirilerden hareketle Ortak Başvuru Metnini Türkiye’nin eğitim, öğretim ve öğrenim koşulları açısından değerlendirmektir. Ereği yabancı dil eğitim-öğretim alanına ölçütler getirerek yeni açılımlar, güdüler ve düşünceler sunmak olan çerçevenin, ülkemizde uygulanmasında gerçekci ve yararcı bir yaklaşım oluşturmak için, çalışmada ele alınan B2 dil seviyesine ulaşım koşulları incelenmiş, öğrencilerle karşılıklı derinlemesine görüşmeler aracılıyla ne denli hedeflere ulaşıldığı tartışılmış, öğrencilerinin ders içi başarıları gözlemlenmiş ve de nihayetinde yeniden B2 dil seviyesini ölçen bir sınav yardımıyla hazırlık eğitimi sonrasındaki dil seviyleri tespit edilerek Ortak Başvuru metninin ölçüt koyan değil, destekleyici bir çerçeve olarak kullanımına dair görüşler sunulmuştur.


ABSTRACT
The Common European Framework of Reference published by the Council of Europe and commonly accepted in our country as well is an initiative to standardise the learning-teaching-education of foreign languages through certain criteria. In relation to free movement, it can be considered as an estimable regulation in the learning-teaching-education of foreign languages in the European Union countries where no common criteria have been used before. From another point of view, it is an efficient and comprehensive application in this field. However, it has been criticised by the scientists working in this area and some of its suggestions and applications have been unconfirmed. This study, taking into consideration the criticism in question, aims to evaluate The Common European Framework of Reference in terms of Turkey and its educational conditions. The language level B2 in the study under discussion have been studied in details and discussed whether it is applicable and accessible in our country in order to form a useful and realistic approach in the nation-wide application of the the work whose target is to present new developments, motivations and ideas by bringing new criteria to the learning-teaching-education of foreign languages. The studie examines the criterias for level B2 according to the CEF. Therefor the students have been asked how the objectives have been achieved through the mutual in-depth interviews. The Students was observed and the results compared with their success on skill based tests.


ANAHTAR KELİMELER: Ortak Başvuru Metni, yabancı dil eğitimi-öğretimi-öğrenimi, B2 seviyesi.


KEYWORDS: Common European Framework, foreign language teaching-learning-education, language level B2.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education