Müzik Eğitimi Alanında Yazılmış Olan Lisansüstü Tezlerin İçerik ve Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi


A Comparative Analysis of Content and Methods of Postgraduate Theses Made in the Field of Music Education


Onur GÜÇLÜ


ÖZET
Bu araştırmada Türkiye'de müzik eğitimi alanında yazılan lisansüstü tezlerin içerik analizi yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 339 adet lisansüstü tez incelenmiştir. Betimsel nitelikte olan araştırmada doküman analizi yöntemiyle toplanan veriler, içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler betimsel istatistik yöntemleriyle analiz edilerek tablolar halinde sunulmuştur. Araştırmada incelenen lisansüstü tezlerin büyük çoğunluğunun yüksek lisans tezi olduğu, müzik eğitimi alanında erişilebilir ilk tezin 1986 senesinde ve en fazla tezin 2019 senesinde yazıldığı, tezlerin büyük çoğunluğunun Gazi Üniversitesinde ve eğitim bilimleri enstitülerinde yapıldığı, tezlerin büyük çoğunluğunun nicel ya da karma araştırma yöntemleri ve tarama modeli kullanılarak çalışıldığı, veri toplama yöntemi olarak görüşme ve anket yönteminin en çok kullanıldığı, veri analiz yöntemi olarak en çok nicel veri analiz yöntemlerinin kullanıldığı, veri toplama aracı olarak en fazla doküman analizi ve anketlerin kullanıldığı, deneysel desen kullanılarak çalışılan tezlerde en çok ön test son test kontrol gruplu modelin kullanıldığı, deney grubu katılımcı sayısının ortalamasının 23,48, kontrol grubu katılımcı sayısının ortalamasının 16,34 olduğu, uygulama sürelerinin ortalama 14 hafta sürdüğü, betimsel ve anlam çıkarıcı istatistiklerin birlikte kullanıldığı ve çalışma grubu olarak en çok müzik alanındaki üniversite öğrencileri ile 6-15 yaş aralığındaki çocukların seçildiği sonucuna ulaşılmıştır.


ABSTRACT
In this research, content analysis of graduate theses written in music education in Turkey was made. For this purpose, 339 postgraduate theses were examined. In the descriptive research, the data collected by the document analysis method were analyzed by making content analysis. The data obtained in the research were analyzed with descriptive statistics methods and presented with tables. Postgraduate theses in the field of music education, where the majority of the postgraduate theses examined in the research are master's theses, the first theses accessible in the field of music education and the HEC national theses center was written in 1986 and the most thesis was in 2019, the majority of theses were made in Gazi University and educational sciences institutes. The majority of theses are studied using quantitative or mixed research methods and scanning model, interview and survey method is used as the data collection method, quantitative data analysis methods are used as the data analysis method, The average of the number of participants in the experimental group was 23,48, and the average of the number of participants in the control group was 16,34, while the most used document analysis and questionnaires were used as the data collection tool, the model with the most pre-test - post-test - control group was used in the theses studied using the experimental design. It was concluded that the duration of application lasted 14 weeks on average, descriptive and meaningful statistics were used together, and the university students in the music field and children between the ages of 6-15 were selected as the study group.


ANAHTAR KELİMELER: İçerik Analizi, Müzik, Müzik Eğitimi, Araştırma, Lisansüstü Tezler.


KEYWORDS: Content Analysis, Music, Music Education, Research, Postgraduate Theses.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education