Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının Akademik Başarıya ve Tutuma Etkisi Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması


A Meta-Analysis Study on the Effect of Realistic Mathematics Education Approach on Academic Achievement and Attitude


Tamer KUTLUCA & Samet GÜNDÜZ


ÖZET
Bu araştırmada gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının öğrencilerin akademik başarısına ve matematiğe yönelik tutumlarına etkisini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada akademik başarıya yönelik 67 çalışma ve tutuma yönelik 27 çalışma incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda bu çalışmalardan dâhil edilme kriterlerine uygun olan akademik başarı için 37 ve tutum için 15 çalışmaya ait veriler meta-analiz yöntemiyle birleştirilmiştir. Çalışmalar birleştirilirken yapının heterojen olmasından dolayı rastgele etkiler modeli kullanılmıştır. Araştırma sonucunda genel etki büyüklüğü değeri akademik başarı için 1.107 ve matematiğe yönelik tutum için 0.694 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının akademik başarıyı arttırmada çok geniş düzeyde ve matematiğe yönelik tutumu arttırmada ise orta düzeyde bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.


ABSTRACT
In this study, it was aimed to examine the effect of realistic mathematics education approach on students' academic achievement and attitudes towards mathematics. In the research, 67 studies on academic achievement and 27 studies on attitude were examined. As a result of the examination, the data of 37 studies for academic achievement and 15 studies for attitude, which comply with the inclusion criteria, were combined with the meta-analysis method. While combining the studies, random effects model was used because the structure is heterogeneous. As a result of the research, the overall effect size value was found to be 1.107 for academic success and 0.694 for attitude towards mathematics. As a result, it has been determined that realistic mathematics education approach has a very wide-ranging effect on increasing academic achievement and a medium-level effect on increasing attitude towards mathematics.


ANAHTAR KELİMELER: Gerçekçi matematik eğitimi, meta-analiz, akademik başarı, tutum


KEYWORDS: Realistic mathematics education, meta-analysis, academic achievement, attitude


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education