Ekonomi Sınıfında Kara Deliğe Yolculuk: Türkiye Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisi Paradigmasına Thomas Kuhn Perspektifinde Eleştirel Bir Bakış


Economy Class Journey into the Black Hole: A Critical Evaluation of Turkish Physical Education and Sport Pedagogy Paradigm from Thomas Kuhn Perspective


Berkcan BOZ & Olcay KİREMİTCİ


ÖZET
Türkiye'de Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisi (BESP)’ne ilişkin bilimsel çalışmalar hızla artış göstermektedir. Buna karşın, bilimsel faaliyetlerin alan paradigması üzerindeki etkileri henüz net olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımı temel alınarak Türkiye’de gerçekleştirilen BESP bildirileri (2014-2018) içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Elde edilen bulgular Thomas Kuhn’un bilimsel çalışmalar ve paradigma konusundaki yaklaşımları temel alınarak değerlendirilmiştir. Bulgular ve değerlendirmeler, Türkiye'deki BESP çalışmalarının genellikle zaman, maliyet ve enerji açısından “ekonomi” ve ‘’kolay araştırma’’ boyutlarında yürütüldüğünü, araştırmaların kalite ve öz parametrelerinin göz ardı edildiğini ve kalıplaşmış araştırmacı eğilimleri etrafında şekillenen bir paradigma oluşumunun bulunduğunu göstermektedir. Mevcut araştırma paradigma özelliklerinin Thomas Kuhn’un bakış açısıyla değerlendirilmesi ve “Bilimde Kara Delik Etkisi’’ önermesinin yapılması ile sonuçlandırılmıştır.


ABSTRACT
Physical Education and Sport Pedagogy (PESP) studies in Turkey have recently been increasing rapidly while the effects of these studies on the paradigm are not yet known clearly. PESP proceedings (2014-2018) were analyzed through qualitative content analysis in present study and findings was examined by Thomas Kuhn perspective. Findings and evaluations show that PESP studies in Turkey are usually centered around stereotyped tendencies that conducted on the “economy” aspect in terms of time, cost and energy and neglecting the quality and deep parameters of the research. The study was concluded that the paradigm examined within Thomas Kuhn’s perspective and suggesting ‘’Black Hole Effect in Science’’.


ANAHTAR KELİMELER: Beden Eğitimi, Spor Pedagojisi, İçerik Analizi, Paradigma, Thomas Kuhn


KEYWORDS: Physical Education, Sport Pedagogy, Content Analysis, Paradigm, Thomas Kuhn


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education