DERECELİ PUANLAMA ANAHTARININ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ARAŞTIRMA BECERİSİ VE BİLİŞSEL ALAN DÜZEYİNE ETKİSİ


THE EFFECT OF RUBRIC ON PRİMARY STUDENTS’ RESEARCH SKILLS AND COGNITIVE LEVEL


Arş. Gör. Perihan Güneş & Prof. Dr. Haluk Soran


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, dereceli puanlama anahtarının ilköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi araştırma becerisi ve bilişsel başarısı üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırmada “karşılaştırmalı eşitlenmemiş grup son-test modeli” ve “eşitlenmemiş kontrol gruplu model” kullanılmıştır. Araştırma, 2010-2011 öğretim yılında Ankara İli Çankaya İlçesindeki bir ilköğretim okulunun 6., 7. ve 8. sınıflarında öğrenim gören toplam 199 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak dereceli puanlama anahtarı ve başarı testi geliştirilmiştir. Dört haftalık süre zarfında araştırma yapma etkinliği, deney ve kontrol gruplarına performans görevi olarak dağıtılmıştır. Deney grubuna etkinliklerinin değerlendirilmesinde kullanılacak dereceli puanlama anahtarı verilmişken, kontrol grubuna verilmemiştir. Araştırmada öğrencilerin bilişsel alan düzeylerini ölçmek amacıyla öntest, sontest uygulanmıştır. Deney ve kontrol gruplarının araştırma etkinlikleri dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda dereceli puanlama anahtarı kullanan öğrencilerin araştırma becerisi ve bilişsel alan düzeylerinin kullanmayanlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.


ABSTRACT
The aim of this study is to determine the effect of rubrics on the research skills and cognitive achievement of students in science and technology classes. In the study, static group comparison design and the nonequivalent control group design were used. The study was conducted in a secondary school in the Cankaya neighborhood of Ankara, with a total of 199 students, studying in the 6th, 7th, and 8th grades in the 2010-2011 academic year. A rubric and an achievement test were developed as data gathering tools. During a four-week period, the experiment and control groups were given performance tasks in the form of researching activities. While the experiment group was given a rubric, the control group was not. In the study, in order to measure the students’ cognitive domain levels, a pre-test and a post-test were applied. As a result of the study, it was determined that the research skills and cognitive area levels of students who use rubrics are higher than those who do not.


ANAHTAR KELİMELER: Dereceli puanlama anahtarı, araştırma becerileri, bilişsel alan, başarı testi


KEYWORDS: Rubric, research skills, cognitive domain, achievement test.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education