NÜKLEİK ASİTLERİN ÖĞRETİLMESİNDE ORİGAMİ TEKNİĞİ


ORIGAMI TECHNIQUE IN THE TEACHING OF NUCLEIC ACIDS


Yrd. Doç. Dr. M. Handan GÜNEŞ


ÖZET
Bu çalışmada öğrencilerin anlamakta zorlandıkları nükleik asitlerin öğretilmesinde origami tekniğinin etkisi araştırılmıştır. Konu kontrol grubunu oluşturan 40 öğretmen adayına öğretmen merkezli geleneksel öğretim yöntemi ile anlatılırken, deney grubunu oluşturan 40 öğretmen adayına ise yine aynı şekilde anlatıldıktan sonra origami tekniği kullanılarak nükleik asitlerle ilgili modeller yaptırılmıştır. Çalışmada öğretmen adaylarının bilgi düzeylerini belirlemek için geliştirilen bilgi başarı testi kullanılmıştır. Başarı testi bütün gruplara ön-test ve son-test olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15,00 paket programı ile analiz edilmiştir. Analizlerde Mann Whitney U ve Wilcoxon Anlamlı Sıralar Testleri yapılmıştır. Ayrıca konuyla ilgili olarak 4 adet çizim 5 adet klasik açıklama sorusu her iki gruba hem konu işlenmeden önce hem de konu işlendikten sonra sorularak kavram yanılgıları belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuçlara göre origami ile yapılan modeller sayesinde deney grubu öğretmen adaylarının kontrol grubu öğretmen adaylarına göre başarı düzeylerinin daha çok arttığı,çizim ve klasik açıklama sorularını daha iyi cevapladıkları ve kavram yanılgılarının belirgin düzeyde azaldığı tespit edilmiştir.


ABSTRACT
In this study, the effect of the origami technique in the teaching of nucleic acids with which students have trouble understanding, has been investigated. While the topic was explained to the control group of 40 students with a traditional teacher-centered teaching method according to a previously prepared lesson plan created in terms of the curriculum, it was explained to the 40 students in the experimental group in an identical manner and then followed by creating models of the nucleic acids using the origami technique. In this study, in order to determine the knowledge levels of the teacher, candidates success test was applied to both groups as a pre-test and post-test. The data were analysed using SPSS 15.00 packet program. In the analysis of the data, Mann Whitney U and the Wilcoxon significance rank order tests were carried out. Another aim of this study was to determine the topic misconceptions held by the students by asking for 4 drawings and 5 classical explanation questions to the two groups both before and after the explanation of the topic. According to results, due to the use of the models with origami, the students in the experimental group had a higher increase in their levels of success, answered the classical explanation questions better and produce better drawings and also decreased their topic misconceptions to a level lower than that of the control group.


ANAHTAR KELİMELER: Nükleik asit, (DNA, RNA), origami, model oluşturma, öğretim.


KEYWORDS: Nucleic acid (DNA, RNA), origami, model creation, teaching.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education