Covid-19 Küresel Salgını Sürecinde Bilim Merkezlerinin Sosyal Medya Etkinliklerinin İncelenmesi


Investigation of Science Centers' Social Media Efficiencies in Covid-19 Pandemic Process


Caner AZKESKİN & Selen AVCI


ÖZET
Bu çalışmada, Türkiye’ de TÜBİTAK destekli kurulmuş 6 Bilim Merkezi (BM)’ nin Covid-19 küresel salgını sürecindeki sosyal medya etkinlikleri incelenmiştir. Salgın sürecinde BM’ ler ziyarete kapandığından sosyal medya hesaplarının daha aktif duruma gelmesi beklenmektedir. Araştırmaya konu olan BM’ lere herhangi bir sıra gözetilmeden BM1, BM2, BM3, BM4, BM5 ve BM6 kodları verilmiştir. Çalışmada nitel ve nicel analiz yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Veriler doküman analizi yöntemi kullanılarak toplanmıştır. 1 Ocak 2020 itibari ile her 7 günlük süre “bir hafta” olarak kabul edilmiş ve toplam 20 hafta ele alınmıştır. Bu süre Covid-19 küresel salgınının ülkemizde ilk görüldüğü tarih olan 10 Mart öncesi ve sonrasındaki 10’ ar haftayı kapsamaktadır. İlgili BM’ lerin 1 Ocak-19 Mayıs tarihleri arasındaki tüm paylaşımları kategorik olarak sınıflandırılarak karşılaştırılmıştır. Ayrıca Facebook gönderilerinin aldığı beğeni, yorum ve paylaşım ve Instagram gönderilerinin aldığı beğeni ve yorumlar analiz edilmiştir. Nicel araştırma kapsamında; birbirine benzer karar birimlerin etkinliklerini göreceli olarak ölçmek üzere geliştirilmiş Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılmıştır. Bu yöntem ile okul dışı öğrenme ortamı olan BM’ lerin Covid-19 öncesi ve sonrasındaki sosyal medya etkinlikleri karşılaştırılarak incelenmiştir. Etkinliklerin, BM’ lerin paylaşım yapma durumlarına göre salgın süreci ile bağlantılı olarak anlamlı bir değişim gösterdiği gözlenmiştir.


ABSTRACT
In this study, we examined 6 Science Centers' (SC) social media efficiencies which established with the support of TUBITAK during the Covid-19 pandemic process. During the pandemic period, because the SCs were closed to visit, they became active on their social media accounts. Therefore, within the scope of the research, we have analyzed the posts made by the SCs through Facebook and Instagram and the interactions they have received as a result of these posts. We have given the BM1, BM2, BM3, BM4, BM5 and BM6 codes to the SCs that are the subject of the research, without considering any order. We used both qualitative and quantitative analysis methods in the research. Within the scope of qualitative analysis, we searched social media accounts via search engine Google and categorically analyzed all the posts of the SCs between January 1 - May 19, 2020. As of January 1, we accepted every 7-day period as a week and accordingly examined 20 weeks. This period includes 10 weeks before and after 10 March 2020, the date when the Covid-19 pandemic was first seen in Turkey. We categorized interactions as likes, comments and shares for Facebook and likes and comments for Instagram. As part of quantitative research, we used the Data Envelopment Analysis (DEA) developed to measure the effectiveness of similar units relatively. With this method, we analyzed the social media activities of SCs, which are accepted as an out-of-school learning environment, before and after Covid-19. We observed that efficiencies showed a significant change in relation to the pandemi according to the SC's sharing status.


ANAHTAR KELİMELER: bilim merkezi, Covid-19, okul dışı öğrenme, sosyal medya, veri zarflama analizi (VZA)


KEYWORDS: science center, Covid-19, out-of-school learning, social media, Data Envelopment Analysis (DEA)


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education