Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretildiği Sınıflarda Öğretmenlerin Kullandığı Dil Değişiminin İncelenmesi


Investigating Code-switching in Teacher Talk in Turkish as a Foreign Language Classrooms


Fatma KARACA TURHAN, Bayram BAŞ & Osman TURHAN


ÖZET
Yabancılara Türkçe Öğretimine (YTÖ) yönelik araştırmalar son zamanlarda göç, eğitim, vb. farklı gerekçelerle popülerlik kazanmıştır. YTÖ, yabancı dil eğitimi literatürüne farklı bir bakış açısı sunmaktadır. Bu çalışma, öğretmenlerin sınıf içinde kullandıkları dil değişiminin işlevlerini tespit etmeyi ve öğretmenlerin sınıf içindeki uygulamalarını öğretmenlerin dil değişimine yönelik genel görüşleri ile kıyaslamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda İngilizce yönünde görülen dil değişimi değerlendirmeye alınmıştır. Veri toplama işlemi, sınıf içi gözlem, ses kaydı ve kayıtların deşifre edilmesi, öğrencilerin sınav sonuçları ve öğretmen görüşleri aracılığıyla tamamlanmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre en sık karşılaşılan dil değişimi işlevi bir kelimeyi tanıtmaktır. Bu işlevi sırasıyla, söyleneni onaylamak, soruları yanıtlamak, etkinlik yönergeleri sunmak işlevleri takip etmektedir. Bulgulardan hareketle, öğretmenlerin çoğunlukla eğitsel amaçlarla kısmen ise iletişimsel amaçlarla dil değiştirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Eğitsel amaçların çoğunlukla kelime düzeyinde kullanıldığı, iletişimsel amaçların ise çoğunlukla cümle düzeyinde örneklendiği gözlenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin sınıf içinde kullandığı dil değişiminin öğrenci başarısı üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Son olarak sınıf içi uygulamaların ve öğretmen görüşlerinin büyük ölçüde benzerlik gösterdiği söylenebilir. Öğretmenler, sınıf içinde asgari kullanım düzeyi ile sınırlandırılması koşulu ile bazı noktalarda İngilizceyi müttefik olarak görmektedir.


ABSTRACT
Teaching Turkish as a foreign language (TFL) has recently gained popularity because of various reasons such as migration, education, etc. Studies investigating Turkish offer a different perspective to foreign language teaching. This study sets out to investigate code-switching functions of teacher talk in TFL classrooms and to compare in-class practices with teachers’ perceptions. Within the scope of the study, English as the code-switched language was investigated. Data were collected by using semi-structured observation, audio recording, transcription of recordings, and by interviewing four teachers. Findings of this study showed that introducing a lexical item was the most frequently used function, followed by confirming, answering a question, giving instructions. The findings indicated that teachers code-switched to English mostly for educational purposes, and partly for conversational purposes. Educational purposes were mostly observed at word level, whereas conversational code-switching was mainly exemplified at sentence level. Finally, the findings showed that classroom practices and teacher perceptions mostly aligned with one another. Teachers regarded English as an ally for TFL teaching at certain points on condition that it is kept at minimum level.


ANAHTAR KELİMELER: Dil Değişimi, Dil Değişiminin İşlevleri, Öğretmen Konuşması, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi, Öğretmen Görüşleri


KEYWORDS: Code-switching, Functions of Code-switching, Teacher Talk, Teaching Turkish as a Foreign Language, Teacher Perceptions


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education