AKADEMİK ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ: TÜRÇEYE UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI


ACADEMIC SELF-EFFICACY SCALE: THE STUDY OF ADAPTATION TO TURKISH, VALIDITY AND RELIABILITY


Doç. Dr. Gülay EKİCİ


ÖZET
Akademik öz-yeterlik, bireyin verilen akademik bir görevi belirlenmiş olan başarı seviyesinde yapabileceği konusundaki algısıdır. Bu çalışmanın temel amacı Owen & Froman (1988) tarafından hazırlanmış olan akademik öz-yeterlik ölçeğinin Türkiye koşullarında geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Ölçeğin Türkçeye çevirisi dil uzmanları tarafından yapılmıştır. Daha sonra Türkçeye uygunluk, içerik ve ölçme değerlendirme açılarından da uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. Alınan görüşler doğrultusunda düzenlemelerin yapıldığı ölçek, geçerlik ve güvenirliğinin saptanması amacıyla 683 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğine ilişkin bulgular faktör analizi yöntemi ile sağlanmıştır. Ölçek sosyal statü boyutu, bilişsel uygulamalar boyutu ve teknik beceriler boyutu olmak üzere toplam üç alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek 33 madde içermektedir. Ölçeğin geneli için Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,86 olarak bulunurken, sosyal statü boyutu için 0,88, bilişsel uygulamalar boyutu için 0,82 ve teknik beceriler boyutu için 0,90 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar ölçeğin Türkiye şartlarında da kullanılabileceğini göstermiştir.


ABSTRACT
The academic self-efficacy is defined as people's beliefs about their capabilities to produce designated levels of performance that exercise influence over events that affect their lives. The main aim of this research is to do a study under the circumstances of Turkey about the validity and reliability of the academic self-efficacy scale prepared by Owen & Froman (1988). The translation of the scale to Turkish was done by language specialists. After that it was evaluated by specialists in terms of relevance to Turkish, content and measurement-evaluation. The scale, on which some arrangements were made, was applied to 683 university students to determine the validity and reliability. The findings related to the structure validity of the scale were provided with factor analysis method. The scale is formed by the three sub- dimension named as social status, cognitive applications and technical skills. The scale includes 33 items. Cronbach Alpha reliability coefficient for the general of the scale was found as 0, 86; it is found as 0, 88 for social status dimension; it is 0, 82 for cognitive applications dimension and it 0, 90 for technical skills dimension. The results prove that the scale can be used in the circumstances of Turkey.


ANAHTAR KELİMELER: öz-yeterlik, akademik öz-yeterlik, ölçek uyarlama, geçerlik ve güvenirlik


KEYWORDS: self-efficacy, academic self-efficacy, scale adaptation, validity and reliability

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education