Fen Eğitiminde Biçimlendirici Değerlendirme Uygulamalarının Öğrencilerin Üst Bilişsel Bilgi ve Becerilerine Etkisi


The Effects of Formative Assessment Practices in Science Education on Students' Metacognitive Knowledges and Skills


Hüsne GEDİKLİ & Serkan BULDUR


ÖZET
Bu çalışmada Fen Bilimleri dersinde gerçekleştirilen biçimlendirici değerlendirme uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin üst bilişsel bilgi ve üst bilişsel düzenleme becerilerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Benzer özelliklere sahip üç farklı sınıf random olarak deney, kontrol ve plasebo grubu olarak belirlenmiştir. Yarı deneysel desenin çalışma grubunu deney ve plasebo grubunda 12 ve kontrol grubunda 13 öğrenci olmak üzere toplamda 37 öğrenci oluşturmuştur. Durum çalışmasının çalışma grubu ise 12 öğrenciden meydana gelmiştir. Bu 12 öğrenci ile deneysel uygulama öncesi ve sonrasında görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada nicel verilerin elde edilmesinde 'Çocuklar İçin Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği' kullanılırken, nitel veriler ise araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme formuyla toplanmıştır. Araştırmada elde edilen nicel verilerin analizinde Kruskal Wallis Testi ve Mann-Whitney-U Testi kullanılmıştır. Nitel veriler ise betimsel analiz ve kategorisel içerik analizi teknikleri ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda biçimlendirici değerlendirme uygulamalarının öğrencilerin üst bilişsel bilgi ve düzenleme becerilerinde olumlu etkileri olduğu tespit edilmiştir.


ABSTRACT
The aim of this study is to examine the effect of formative assessment practices performed in the science course on the elementary students’ metacognitive knowledge and metacognitive skills. This study is based on an embedded design, which is a mixed research design. In the quantitative part of the study, the experimental-placebo-control group, pre-test and post-test quasi-experimental design, and in the qualitative part, the case study design was based. The study group of the quasi-experimental design was the seventh grade students studying in three different classes of a public elementary school. Three different classes with similar characteristics were randomly identified as the experimental, control, and placebo groups. The study group of the quasi-experimental design consisted of 37 students in total, 12 students in the experimental and placebo groups and 13 students in the control group. The study group of the case study consisted of 12 students. Interviews were conducted with this 12 students before and after the experimental practice. In the research, while quantitative data were obtained through “Metacognitive Awareness Scale for Children”, qualitative data were collected through the interview form prepared by the researchers. Kruskal-Wallis Test and Mann-Whitney U Test were used in the analysis of the quantitative data obtained in the research. Qualitative data were analyzed by descriptive analysis and categorical content analysis techniques. As a result of the research, it was determined that formative assessment practices had positive effects on students' metacognitive knowledge and metacognitive skills.


ANAHTAR KELİMELER: biçimlendirici değerlendirme, üst biliş, ortaokul, fen bilimleri dersi


KEYWORDS: formative assessment, metacognition, middle school, science course


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education