Türkiye’deki Okul Dışı Öğrenme Ortamları Kılavuzlarının Fizik, Kimya ve Biyoloji Dersi Bölümlerinin İncelenmesi: Yedi Farklı İl Örneği


The Investigation into the Physics, Chemistry and Biology Course Contents in Out-of-School Learning Environments Guidebooks in Turkey: Samples of Seven Provinces


Demet BATMAN, Ayşegül ASLAN & Ümmü Gülsüm DURUKAN


ÖZET
Bu çalışmada 2018-2019 öğretim yılında il milli eğitim müdürlükleri tarafından geliştirilen okul dışı öğrenme ortamları kılavuzlarının fizik, kimya ve biyoloji derslerine yönelik içeriklerinin ünite/konu, kazanım ve mekân yönünden incelenmesi ve illere göre karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışma doküman analizi yöntemi ile yürütülmüştür. Türkiye’nin yedi bölgesinden rastgele seçilen yedi ilde hazırlanmış olan okul dışı öğrenme ortamları kılavuzlarının (ODÖOK) fizik, kimya ve biyoloji dersi içerikleri ünite/konu, kazanım ve mekân yönünden analiz edilmiştir. ODÖOK’da yer alan fizik, kimya ve biyoloji ders içerikleri detaylı olarak incelendiğinde; ünite/konu ile kazanım ilişkisine en çok Denizli ilinin hazırlamış olduğu kılavuzda değinildiği ve bu ili sırasıyla Trabzon ve Bursa illerinin izlediği görülmektedir. ODÖOK’da yer alan fizik, kimya ve biyoloji ders içeriklerinin konu/kazanım-mekân ilişkisi ve çeşitliliği dikkate alınarak yapılan analiz sonucunda ise, ünite/konu ile kazanım ilişkisi bulgularına benzer şekilde, mümkün olduğunca fazla mekân çeşitliliği sunmaya özen gösteren ilin Denizli olduğu, bu ili sırasıyla Trabzon ve Bursa illerinin izlediği belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara dayalı olarak, ODÖOK’nın önemli bir kısmında, fizik, kimya ve biyoloji ders içeriklerine yönelik ünite/konu, kazanım ve mekân ilişkilerinin yeterli düzeyde kurulmadığı sonucuna varılmıştır.


ABSTRACT
In this study, it is aimed to investigate and compare the contents of out-of-school learning environments guidebooks have been prepared in 2018-2019 academic year for physics, chemistry and biology courses in terms of unit/subject, learning outcome and learning environment. The study was conducted with document analysis method. The physics, chemistry and biology course contents of out-of-school learning environments’ guidebooks (OSLEG) had been evolved for seven cities which were selected randomly from seven regions of Turkey analyzed according to units/subjects, learning outcome and environment. When the contents of physics, chemistry and biology courses in OSLEG are examined in detail; the relationship between unit/subject and learning outcome is mostly mentioned in the OSLEG prepared by Denizli, Trabzon, and Bursa follow this province respectively. As a result of the analysis made the contents of the physics, chemistry and biology courses included in the OSLEG considering the diversity of the relationship between the subject/learning outcome and environment; it is determined that Denizli takes care to offer as much variety of places as possible, it was followed by Trabzon and Bursa respectively. It can be concluded that in a significant part of OSLEG, there are not sufficient relations between unit/subject, learning outcome, and environment for physics, chemistry and biology courses.


ANAHTAR KELİMELER: okul dışı öğrenme ortamları kılavuzu, fizik dersi, kimya dersi, biyoloji dersi.


KEYWORDS: out-of-school learning environment guidebook, physics course, chemistry course, biology course


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education