Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Doğal Sayılarda Basamak Değerini Kavrama Düzeylerinin İncelenmesi


Examining 4th Grade Students' Understanding Level in terms of Place Value in Natural Numbers


Seyhan PAYDAR & Neşe IŞIK TERTEMİZ


ÖZET
Bu araştırmada, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin basamak değerini kavrama düzeyleri sayma, temsil etme, karşılaştırma, adlandırma, yeniden adlandırma ve hesaplama boyutlarında incelenmiştir. Araştırmada karma model kullanılmıştır. Çalışma grubunu Ankara’nın Haymana ilçesinde dördüncü sınıfa giden 117 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırma için geliştirilen “Doğal Sayılarda Basamak Kavramı Testi” kullanılmıştır. Testin KR-20 güvenirliği 0.92’dir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; öğrenciler sayma boyutunun onar geriye sayma alt boyutunda, adlandırma boyutunun okuma ve yazma alt boyutunda, yeniden adlandırma boyutunun verilen ifadeyi alışılmış şekilde ifade etme, karşılaştırma boyutunun küçükten büyüğe sıralama, hesaplama boyutunun toplama ve çarpma işlemi yapma alt boyutlarında, araştırmada belirlenen 0.75 ve üstü öğrenme düzeyine ulaştıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin basamak değerinin her bir boyutu için yaptıkları hataların incelendiği içerik analizi sonucunda; alışılmışın dışında yeniden adlandırma, hesaplamada bölme işlemi, karşılaştırmada arasındaki sayıyı bulma alt boyutlarında daha çok hata yaptıkları görülmüştür. Davranışlar arasındaki örüntüye tetrakorik korelasyon ile bakılmış ve çalışmada ele alınan tüm boyutlarla ilgili davranışları arasında ön koşul ilişkilerinin güçlü olduğu görülmüştür.


ABSTRACT
In this study, the level of understanding place value of the fourth-grade students in the primary school was investigated in terms of counting, representing, comparing, naming, renaming and calculating. A mixed model was used in the research. The study group consisted of 117 students in the fourth-grade in the Haymana district of Ankara. The "Place Concept in Natural Numbers Test" developed for research as a data collection tool was used. The KR-20, reliability of the test was 91,6. According to the findings of the study; it is determined that students counting dimensions countback sub-dimension, naming dimensions read and write sub-dimension, rename sub dimensions in renaming a given expression in a conventional manner, sorting from small to large dimension, in compiling and multiplication dimension' sub-dimensions, reach the 0.75 and higher level of learning. As a result of the content analysis for each dimension of the place value; students made more mistakes unconventional rename dimensions, calculating dimension division, comparing finding the number between two numbers. According to the results of the tethrachoric correlation, it was concluded that the prerequisite relations were strong between the behaviors related to all dimensions discussed in the study.


ANAHTAR KELİMELER: ilkokul matematiği, basamak değeri, basamak değeri hataları.


KEYWORDS: elementary mathematics, place value, place-value mistakes.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education