TÜRKÇE DERSİ ÖZYETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ (TDÖAÖ): GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI


TURKISH LESSON SELF-EFFICACY PERCEPTION SCALE: RELIABILITY AND VALIDITY STUDY


Yrd. Doç. Dr. Erhan DURUKAN & Yrd. Doç. Dr. Sedat MADEN


ÖZET
Bu çalışmada Türkçe dersleri için bir özyeterlik algısı ölçeğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ölçek maddeleri alan yazın taranarak belirlenmiş; daha sonra öğretim üyelerinin, öğretmenlerin ve alan uzmanlarının görüşlerine başvurularak ölçek 48 madde olarak oluşturulmuştur. Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları için ölçek, ilköğretim 2. kademede okuyan 150 öğrenciye uygulanmıştır. Çalışmada güvenirlik ve geçerlik için gerekli analizler (Cronbach Alfa, Yarı test, Faktör analizi (Varimax), Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu) yapılmıştır. Madde analizi sonunda ölçekten 8 madde çıkarılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin 5 faktörden oluştuğu, güvenirlik analizi sonucunda ise Cronbach Alfa katsayısı a= ,89 bulunmuştur. Bu sonuçlara göre ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir.


ABSTRACT
In this study it is aimed to develop a self-efficacy perception scale for Turkish lessons. Scale items were determined by reviewing the literature, then lecturers, teachers and experts were consulted and the scale was made up of 48 items. The scale was implemented on 150 second grade primary students for reliability and validity studies. Necessary analyses (Cronbach Alfa, Split-Half, Factor Analyses (Varimax), Pearson Moments Multiplication Correlation) required for reliability and validity in the study were made. At the end of the item analysis, 8 items were removed from the scale. It was found out that the scale consisted of 5 factors at the end of the factor analyses, and Cronbach Alfa coefficient was found ,89 at the end of the reliability analyses. According to these results, it can be said that the scale is valid and reliable.


ANAHTAR KELİMELER: Türkçe dersleri, özyeterlik algısı, güvenirlik ve geçerlik çalışması.


KEYWORDS: Turkish lessons, self-efficacy perception, reliability and validity study.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education