NASIL ÖĞRENİYORUM ENVANTERİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI


THE ADAPTATION OF HOW I LEARN INVENTORY INTO TURKISH: VALIDITY AND RELIABILITY STUDIES


Yrd. Doç.Dr. Birsen DOĞAN & Yrd. Doç.Dr. Hülya ÇERMİK


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, “Nasıl Öğreniyorum Envanteri” nin Türkçeye uyarlanmasıdır. Envanterin yapı geçerliği, ölçüt geçerliği, iç tutarlılığı ve test-tekrar test güvenirliği incelenmiştir. Nasıl Öğreniyorum Envanteri’nin dilsel eşdeğerlik çalışması sonucunda İngilizce ve Türkçe formlar arasında olumlu ilişki bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliği için temel bileşenler analizi, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi uygulanmış ve maddeler dört faktörde toplanmıştır. I.tip öğrenen boyutunda yedi madde, II.tip öğrenen boyutunda altı madde, III.tip öğrenen boyutunda altı madde ve IV.tip öğrenen boyutunda yedi madde yer almaktadır. Envanterin ölçüt geçerliği için Kolb Öğrenme Stili Envanteri kullanılmıştır. Envanterin güvenirlik çalışmaları için test-tekrar test ve Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Güvenirlik sonuçları tatmin edici düzeyde bulunmuştur.


ABSTRACT
In this study, it was aimed to adapt “How I Learn Inventory” into Turkish. The validity of the structure and the concurrent, the internal-consistency and the reliability of test-repeated test were investigated in this study. As a result of investigating the language equivalence, it was found that there was a positive relationship between English and Turkish version of inventory. In order to analyse structure validity of the inventory, principal components analysis, exploratory and confirmatory factor analysis were used and items were grouped into four dimension. In the first and fourth groups there were seven items whereas in the second and third groups there were six items. In addition to this, in order to concurrent validity the inventory, Kolb Learning Style Inventory was used. For the reliability of the inventory, test-repeated test and Cronbach alpha internal consistency rates were used. The reliability is satisfactory.


ANAHTAR KELİMELER: Öğrenme stili, geçerlik ve güvenirlik, “Nasıl Öğreniyorum Envanteri”.


KEYWORDS: Learning style, validity and reliabilitiy, “How I Learn Inventory”

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education