Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullarındaki Zorunlu İngilizce Derslerine Yönelik SWOT Analizi


A SWOT Analysis of the Compulsory English Courses in Vocational Technical Colleges


Gülçin TAN ŞİŞMAN & Özlem BOZOK


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda (TBMYO) verilen İngilizce derslerinin güçlü ve zayıf yönleri ile sunduğu fırsatlar ve içerdiği tehditlerin öğrenci, öğretim elemanı ve yönetici görüşleri çerçevesinde incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda yürütülen çalışmada, karma yöntem desenlerinden biri olan yakınsayan paralel desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunu, İç Anadolu bölgesindeki bir devlet üniversitesinin TBMYO’sunda İngilizce -I ve II derslerini tamamlamış, uygun örnekleme yoluyla belirlenen 313 ikinci sınıf öğrencisi oluştururken, nitel boyutunu aynı üniversitenin TBMYO’sunda görev yapan ölçüt örnekleme yoluyla belirlenen yedi akademisyen oluşturmaktadır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen anket aracılığıyla elde edilen veriler sayısallaştırılarak betimsel analiz ile bireysel görüşme formları aracılığıyla elde edilen nitel veriler ise içerik analizi ile çözümlenmiştir. Bulgularda, İngilizce derslerinin güçlü yönü olarak öğretim elemanlarının mesleki bilgi ve becerileri öne çıkarken; öğrenme-öğretme süreci, derslik koşulları, dört temel dil becerisi, yabancı kaynaklara erişim, ilgisiz/isteksiz öğrenci profili zayıf yönler olarak belirtilmiştir. İngilizce derslerinin fırsatları olarak zorunlu İngilizce dersleri ile sunulan İngilizce öğrenmenin mesleki açıdan gerekliliği ön planda iken; tehditlere yönelik olarak Erasmus gibi yurtdışı değişim programlarına başvuru imkanının TBMYO’lara sunulmaması sıklıkla vurgulanmıştır. Zayıf yönlerin geliştirilmesi ve tehditlerin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak YÖK, Üniversite, MYO yönetimi ve öğrenme-öğretme sürecine ilişkin çözüm önerileri sunulmuştur.


ABSTRACT
The aim of this study was to investigate strengths, weaknesses, opportunities and threats of compulsory English courses in Vocational Technical Colleges according to perspectives of students, English instructors, and principals. For this aim, convergent parallel design was used in the study. Through convenience sampling, the quantitative study group consisted of 313 second grade students who completed English I and II in the college in a state university in Central Anatolia. The qualitative study group consisted of seven academicians selected through criterion sampling and worked at the same college. The quantitative data collected via the questionnaire developed by researches were analyzed by descriptive statistics, and the qualitative data collected via semi-structured interview schedules were analyzed by content analysis. According to findings, English instructors’ pedagogical content knowledge and skills were highlighted as strengths but as weaknesses teaching-learning process, classroom conditions, four basic language skills, access to foreign resources, and demotivated student profile were stated. While the importance of English in professional life was frequently-emphasized opportunity; Vo-Tech College students’ ineligibility to apply Erasmus-like mobility programs was emphasized as threat. To improve weaknesses and eliminate threats, the participants offered various solutions in relation to Higher Education Council, University, Vo-Tech College Administration and teaching-learning process.


ANAHTAR KELİMELER: Teknik bilimler meslek yüksekokulu, İngilizce dersi, SWOT analizi, paydaş görüşleri


KEYWORDS: Technical vocational college, English course, SWOT analysis, stakeholders’ opinions


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education