ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KULLANDIKLARI DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ


LANGUAGE LEARNING STRATEGIES OF UNDERGRADUATE STUDENTS


Doç.Dr. Melek DEMİREL


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yabancı dil (İngilizce) öğrenirken kullandıkları öğrenme stratejilerini belirlemek ve strateji kullanımının cinsiyet ve akademik başarı açısından farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Tarama modelindeki araştırma, Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda öğrenim gören 702 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak Oxford (1990) tarafından geliştirilen ve Demirel (2009) tarafından Türkçe’ye uyarlama çalışması yapılan “Dil Öğrenme Stratejileri Envanteri” kullanılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiş ve orijinal formla uyumlu olarak altı alt boyuttan oluştuğu belirlenmiştir (Bellek, bilişsel, telafi, üst-bilişsel, duyuşsal ve sosyal stratejiler). Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .92 olarak bulunmuştur. Araştırmada elde edilen bulgulara göre üniversite öğrencilerinin dil öğrenme stratejilerine orta düzeyde sahip oldukları ve yabancı dil öğrenirken en fazla telafi, en az ise bellek stratejilerini kullandıkları saptanmıştır. Dil öğrenme stratejilerini kızlar erkeklere oranla daha fazla kullanmaktadır ve strateji kullanım düzeyi arttıkça öğrencilerin akademik başarıları da artış göstermektedir.


ABSTRACT
The aim of this study is to determine the language learning strategies used by university students and to present whether their use of learning strategies create any difference in terms of gender and academic achievement. This survey has been conducted among 702 university students at Erciyes University, School of Foreign Languages. Strategy Inventory of Language Learning (SILL), developed by Oxford (1990) and adapted into Turkish by Demirel (2009), has been used as the data collection tool. The construct validity of the scale has been checked through confirmatory factor analysis and it is found to have six sub-dimensions (memory, cognitive, compensation, metacognitive, affective and social strategies). The internal coefficient of consistence is .92. According to the findings attained in this survey, the university students have an average level of language learning strategies and they mostly use compensation and they merely use memory strategies. When compared to the male, the female use language learning strategies more and as the level of the use of language strategies increase, the achievements of the students increase as well.


ANAHTAR KELİMELER: Öğrenme stratejileri, dil öğrenme stratejileri, üniversite öğrencileri


KEYWORDS: Learning strategies, language learning strategies, undergraduate students

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education