FEN ÖĞRETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMENİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ, TUTUM VE KALICILIK AÇISINDAN YANSIMALARI


REFLECTIONS OF PERFORMANCE ASSESSMENT ON SCIENCE PROCESS SKILLS, ATTITUDE AND RETENTION IN SCIENCE EDUCATION


Öğr.Gör.Dr. İlke ÖNAL ÇALIŞKAN & Prof.Dr. Fitnat KAPTAN


ÖZET
Araştırmanın temel amacı, performans değerlendirmenin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ve tutum ve kalıcılık değişkenleri açısından yansımalarını incelemektir. Araştırma, Ankara İli Beytepe İlköğretim Okulu’ndan üç tane yedinci sınıfta (biri deney, ikisi kontrol grubu ) toplam 105 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Ölçme araçları olarak, Önal (2005) tarafından geliştirilen Bilimsel Süreç Becerileri Testi (BSBT), literatürden alınan Fen Bilgisi Tutum Ölçeği (FBTÖ) kullanılmıştır. Deney grubunda süreç boyunca öğrencilere değerlendirme sürecinde performans dayanaklı etkinlikler verilmiş, bu etkinliklere ilişkin rubrikler geliştirilmiştir. Süreç sonunda, gruplara BSBT ve FTÖ yeniden uygulanarak tutum ve başarı açısından bir farklılık olup olmadığına bakılmıştır. Uygulamanın tamamlanmasından bir buçuk ay sonra, kalıcılık testi uygulanarak üç grupta bilimsel süreç becerilerindeki kalıcılığa bakılmıştır. Araştırma, deneysel araştırma yöntemine ait desenlerden ön-test son-test kontrol gruplu desene uygun olarak tasarlanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, t-testi ve tekrarlayan verilerde varyans analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Uygulama sonrasında, gruplar arasında bilimsel süreç becerileri ve tutum açısından deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır.


ABSTRACT
The aim of this study was to identify the reflections of performance-based assessment on science process skills, attitudes and retention variables. Study was conducted in Ankara Beytepe Primary School with three seventh grade (one experimental and two control groups) totally 105 students. Science Process Skills Test (SPST) which was developed by Önal (2005) and Attitude towards Science Scale (ATSS) which was taken from literature was used as measurement tools. Performance activities were taken to students and rubrics were developed during the process. After this, SPST and ATSS were applied again to the students for identifying if there was a difference between the groups. Retention test was applied to groups to look for if science process skills were permanent. Research was pre-test post-test control group experimental design. Data were analyzed by t-test and repeated measures of ANOVA. There was a statistical significant difference of variables was found in favor of experimental group.


ANAHTAR KELİMELER: Fen ve Teknoloji Eğitimi, Bilimsel Süreç Becerileri, Performans Dayanaklı Değerlendirme, Rubrik (Dereceli Puanlama Anahtarı)


KEYWORDS: Science and Technology Education, Science Process Skills, Performance Based Assessment, Rubrics (Graded Scoring Keys)

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education