Mülteci Eğitiminde “Uyum Sınıflarına” Yönelik Bir Değerlendirilme


An Evaluation of “Integration Classes” for Refugee Children


Mehmet Arif BOZAN & Serkan ÇELİK


ÖZET
2019-2020 eğitim-öğretim yılı ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde mülteci öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegrasyonu teması adı altında “uyum sınıfları” kapsamında yeni bir uygulaması başlatılmıştır. Araştırmanın amacı yeni başlayan “uyum sınıfı” olgusunun paydaş görüşleri çerçevesinde incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim ile tasarlanmıştır. Araştırmaya, PIKTES (Project on Promoting Integration of Syrian Kids Into the Turkish Education / Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu) projesinde görevli 6 Türkçe öğretmeni, 5 PDR öğretmeni, 3 okul yöneticisi, 6 Suriyeli öğrenci ve mülteci öğrenciler konusunda çalışmalar yapan 2 akademisyen ve PIKTES projesi il milli eğitim koordinatörleri katılmıştır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, uyum sınıfları uygulamasının mülteci öğrencilerin psikososyal açıdan izolasyon altına alınmaları, akademik olarak başarısızlığın etiketlenmesi, yetersiz dil öğretimi ve kapsayıcı okul ortamını çarpıtma gibi birçok açıdan sorunlu ve yetersiz olduğunu işaret etmiştir. Ulaşılan sonuçlara yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur.


ABSTRACT
In 2019-2020 MoNE academic year, integration classes were launched in order to support the integration of refugee students into the Turkish education system. The aim of the current research is to elaborate the “integration class” phenomenon within the framework of stakeholders’ opinions. The participants of this qualitative research consist of 6 Turkish teachers, 5 PDR teachers, 3 school administrators, 6 Syrian students, 2 academics, and 3 national education coordinators of the PIKTES project. The research data were collected through a semi-structured interview form. Content analysis method was utilized to analyze the collected data. The results pointed out that integration class model is problematic and unadequate in many terms such as psycho-social isoloation of disadvantaged students, labeling academic failure, uneffective language teaching, and distorting inclusive school environment. Some suggestion were made depending on the implications derived from the results.


ANAHTAR KELİMELER: Suriyeli öğrenciler, uyum, entegrasyon, kapsayıcı eğitim


KEYWORDS: Syrian students, adaptation, integration, inclusive education


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education