ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL KAYGILARININ ANALİZİ


EXAMİNATİON OF SOCİAL ANXİETY AT UNİVERSİTY LEVEL STUDENTS


Doç, Dr. Mehmet ÇAĞLAR, Yrd. Doç. Dr. Sibel DİNÇYÜREK & Nihan ARSAN


ÖZET
Bu çalışmada, öğrencilerin sosyal kaygılarının cinsiyetlerine, akademik başarılarına,ailenin gelir durumuna, anne ve baba eğitim düzeylerine göre farklılık gösterip göstermediğini araştırmak amaçlanmıştır. Çalışma grubunu, 2008-2009 öğretim yılı güz döneminde Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim gören öğrenciler (n=300) oluşturmaktadır. Öğrencilerin sosyal kaygı düzeylerini belirleyebilmek için Palancı ve Özbay (2001) tarafından geliştirilen “Sosyal Kaygı Ölçegi (SKÖ)” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler ve Çok Faktörlü Varyans Analizi (MANOVA) kullanılmıştır. Çalışmada öğrencilerin sosyal kaygı düzeylerinin cinsiyet ve akademik başarıları dikkate alındığında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur. Ailenin gelir durumunun, sosyal kaçınma alt ölçeğinde ve kritize edilme kaygısı alt ölçeğinde de istatistiksel olarak anlamlı bir fak yarattığı bulgularına ulaşılmıştır. Annenin eğitim düzeyinin de, sosyal kaçınma alt ölçeğinde, kritize edilme kaygısı alt ölçeğinde ve değersizlik duygusu alt ölçeğinde istatistiksel anlamlı bir fak yarattığı bulunmuştur. Babanın eğitim düzeyininde ise, sosyal kaçınma alt ölçeğinde, kritize edilme kaygısı ve değersizlik duygusu alt ölçeklerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.


ABSTRACT
This study aims to find whether there is any significant difference among the variables such as students’ social anxiety, gender, academic achievement, family income and educational level of parents. Target study group is composed of 2008-2009 fall semester Eastern Mediterranean University students (n=300). In order to find the level of social anxiety, Palanci and Ozbay (2001) “Social Anxiety Scale” was used. Research findings were analyzed through descriptive statistics and multivariate variance analyze (MANOVA) was used. When the findings of research are analyzed it is found out that there is significant difference between student social anxiety, academic achievement and age. For family income variance, it is found out that there is a significant difference between the subscale of social avoidance and concern about being criticize subscale. For mother's education level, statistically significant difference was found in terms of social avoidance subscale, concern about being criticize subscale and sense of worthlessness subscale. There isn’t any statistically significant difference for father’s education


ANAHTAR KELİMELER: Sosyal Kaygı, Sosyal Kaçınma, Kritize Edilme Kaygısı, Bireysel Değersizlik Duygusu ve Akademik Başarı


KEYWORDS: Social Anxiety, Social Avoidance, Anxiety of being Criticized, Sensation of Worthlessness and Academic Achievement.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education