Mesleki Müzik Eğitimi Alan Öğrencilerin Bireysel Çalgı Dersine İlişkin Motivasyonlarının İncelenmesi


Examining the Motivations of Students Studying Vocational Music Regarding Individual Instrument Course


Şevki Özer AKÇAY & Yavuz ŞEN


ÖZET
Öğrencilerin bireysel çalgı derslerine yönelik başarılarına etki eden faktörlerin başında motivasyonun geldiği söylenebilir. Bu nedenle, mesleki müzik eğitimi kurumlarında temel alan derslerinden biri olan bireysel çalgı derslerinde, öğrencilerin motivasyon düzeylerinin tespiti önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin, bireysel çalgı dersine ilişkin motivasyonlarının ne düzeyde olduğunun ve motivasyon düzeylerinin çeşitli demografik değişkenler ile bu değişkenlerin ilişkili olabileceği durumlara göre farklılık olup olmadığının belirlenmesidir. Araştırmada betimsel yöntemlerden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Atatürk Üniversitesi'nde mesleki müzik eğitimi alan 255 kişilik katılımcı grubundan elde edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Bireysel Çalgı Dersi Motivasyon Ölçeği” ile katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Elde edilen ölçek verileri, ilgili istatistik testler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, bireysel çalgı dersi motivasyon ölçeğinden alınan puanlar, çalışma grubunun genel motivasyonlarının yüksek düzeyde olduğunu göstermiştir. Bireysel çalgı dersine yönelik motivasyon düzeylerinin, cinsiyete ve çalgı çalışmaya ayrılan zaman değişkenlerine göre çok az bir farklılık gösterdiği; yaşa, mezun olunan lise türüne, fakülteye, çalgı türüne, kendine ait bir çalgıya ve çalışmak için uygun ortama sahip olma durumlarına, anne-babalarının eğitim ve gelir düzeylerine göre ise farklılık göstermediği sonuçlarına varılmıştır. Sınıf düzeyine göre bakıldığında, ölçek puanları, ikinci sınıf öğrencilerinin diğer sınıflara göre daha fazla motive olduklarını göstermiştir.


ABSTRACT
Determining the motivation levels of the students is important in individual instrument courses, which is one of the main field courses in professional music education institutions. The aim of this study is to determine the students’ motivational levels in vocational music education in relation to the individual instrument course, and whether the motivation levels of the students differ according to the various demographic variables and whether these variables differ depending on the situations in which they may be related. The survey model from descriptive methods was used in the study. The data of the study was obtained from 255 participants consisting of students receiving vocational music education from Atatürk University. The “Individual Instrument Course Motivation Scale” and the “Personal Information Form” were used as a data collection tool in the study to determine the demographic features of the participants. The scale data obtained were analyzed using the relevant statistical tests. As a result, the scores obtained from the individual instrument course motivation scale showed that the study groups’ overall motivation was high. While the motivation levels for the individual instrument course differed slightly according to gender and time allocated to study the instrument; it was concluded that factors such as age, graduated high school or faculty type, instrument type, having a suitable environment to work with a personal instrument and student’s parents' education and income levels did not show any difference. When viewed by grade level, scale scores showed that sophomores were more motivated than other classes. Based on these results, it may be suggested for the teacher to give students reinforcements and feedback that will positively affect motivation in accordance with their education level and age (elementary school, secondary school, high school, university) in instrument training.


ANAHTAR KELİMELER: Mesleki müzik eğitimi, Bireysel çalgı dersi, Motivasyon


KEYWORDS: Vocational music education, Individual instrument course, Motivation


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education