ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEMBER VE DAİRE KONULARINDA KAVRAM VE İŞLEM BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


EVALUATION OF ELEMENTARY PRESERVICE TEACHERS’ CONCEPTUAL AND PROCEDURAL KNOWLEDGE ON CIRCLE AND DISC


Dr. Mehmet BEKDEMİR


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenliği anabilim dalındaki öğrencilerin çember ve daire alt öğrenme alanlarıyla ilgili kavram ve işlem bilgilerini değerlendirmektir. Araştırma, toplam 158 öğrenciyi kapsamaktadır. Çalışmada, çember ve daire alt öğrenme alanlarındaki kavram ve işlem bilgisini ayırt eden bir ölçek kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız t-testi, MANOVA testi ve betimsel analiz kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre; öğrencilerin işlem bilgisiyle ilgili sorulardaki başarıları, kavram bilgisiyle ilgili sorulardaki başarılarından anlamlı olarak yüksektir. Ancak işlem bilgisi ve özellikle de kavram bilgisi açısından öğrencilerin başarı düzeyleri – yüzlük puan skalasının orta noktasının altında olduğundan- yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır. Dördüncü sınıf öğrencilerinin başarıları hem işlem hem de kavram bilgisi açısından birinci sınıf öğrencilerinden anlamlı olarak yüksek olduğu belirlenmiştir. Kavram bilgisi sorularına verilen cevapların betimsel analiz sonuçlarına göre, öğrencilerin kavramları, bunların arasındaki ilişkileri, formüllerin anlamını veya elde edilmesini ya yanlış bildikleri ya da hiç bilemedikleri tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin hem “soyutlama, genelleme ve bir alandaki bilgiyi başka bir alana doğru bir şekilde transfer etme” hem de “işlem bilgi açısından özellikle cebirsel ve kareköklü ifadelerle işlem yapma becerileri” bakımından yetersiz oldukları sonucuna varılmıştır


ABSTRACT
The aim of this study is to examine the students’ level of conceptual and procedural understanding for circle and disc among elementary pre-service teachers. An instrument is used to measure conceptual and procedural knowledge on circle and disc on sample of 158 participants. Independent t- test, MANOVA test and descriptive statistics were used to analyze data. The results show that students have significantly more success on questions about procedural knowledge than about conceptual knowledge. However, this success is insufficient for both procedural and mostly conceptual knowledge considering the mid-point of the range. Finally, senior students’ total achievement is significantly better than freshmen’s. Descriptive analysis of conceptual knowledge questions suggests that the students either misunderstood basic concepts, their relations, the meaning and development of formulas, or don’t conceptualize at all. However, they are incompetent to abstract, generalize, or transfer the knowledge to other domains, as well as solve problems with squared numbers or algebraic expressions.


ANAHTAR KELİMELER: öğretmen adayı,kavram bilgisi, işlem bilgisi, çember ve daire.


KEYWORDS: pre-service teachers, conceptual knowledge, procedural knowledge, circle and disc.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education