Türkiye’de Sayı Duyusu Konusunda Yapılan Çalışmalara İlişkin Tematik İçerik Analizi


Thematic Content Analysis of Studies on Number Sense in Turkey


Osman BİRGİN & Elif Seval PEKER


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de sayı duyusu alanında yapılan çalışmalara ilişkin eğilimleri tematik içerik analizi ile belirlemektir. Araştırma, doküman analizi yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Araştırma kapsamında Türkiye’de 2000-2018 yılları arasında sayı duyusu konusunda yapılan (16 yüksek lisans, 5 doktora tezi, 39 makale ve 4 bildiri) toplam 64 çalışma tematik içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmalar, yayın türü, yılı, örneklem büyüklüğü, örneklem grubu, araştırma yöntemi, temel alınan sayı duyusu sınıflaması, veri toplama aracı ve analiz türü, araştırma konusu ve amacı, öğrencilerin yüksek ve düşük performans gösterdikleri sayı duyusu bileşenleri bakımından incelenmiştir. Elde edilen bulgular frekans ve yüzde değerleri kullanılarak betimsel olarak sunulmuştur. Araştırma sonuçları Türkiye’de sayı duyusu alanında yapılan araştırmaların 2015 yılından itibaren artış gösterdiğini; çalışmaların daha çok makale olarak yayımlandığını, doktora tezleri ile bildirilerin az olduğunu; çalışmaların daha çok 101-300 arası örneklemle yürütüldüğünü ve 8.sınıf ya da 6-8.sınıf örneklem grubu ile çalışıldığını; nicel araştırma yöntemi ve ilişkisel tarama modelinin daha çok kullanıldığını ve Kayhan Altay’ın (2010) sayı duyusu sınıflamasının tercih edildiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca veri toplama aracı olarak genellikle açık uçlu ve çoktan seçmeli testin bir arada kullanıldığı, araştırmaların çoğunlukla genel sayı duyusu becerisini belirleme ve sayı duyusu bileşenlerinin incelenmesine odaklandığı saptanmıştır.


ABSTRACT
The aim of this study was to determine the tendency of studies on number sense in Turkey with thematic content analysis. This study was conducted by using document analysis method. In this study, a total of 64 studies (16 master theses, 5 doctoral theses, 39 articles, and 4 conference papers) were analyzed by thematic content analysis on number sense, between 2000-2018 years in Turkey. The studies were examined in terms of publication type, year, sample size, sample group, research method, number sense classification, data collection tool and analysis type, research subject and purpose, number sense components which students performed high and low. Findings were presented descriptively using frequency and percentage of values. Results of the study indicated that studies focusing on the number sense increased since 2015 in Turkey; studies were mostly published as articles, and doctoral theses and conference papers were few; studies mostly carry out with samples between 101-300 and 8th grade or 6-8th grade sample group; more quantitative research method and correlational survey model were used in studies and classification of number sense developed by Kayhan Altay (2010) was preferred. In addition, it was found that open-ended and multiplechoice tests were used together as a data collection tool, and studies mostly focused on determining the general number sense skill and examining number sense components.


ANAHTAR KELİMELER: Matematik, sayı duyusu, sayı duyusu bileşenleri, tematik içerik analizi


KEYWORDS: Mathematics, number sense, number sense component, thematic content analysis


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education