SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINDA ÖRNEK OLAY ÇALIŞMALARININ ETKİSİ


EFFECT OF CASE STUDIES ON PRIMARY SCHOOL TEACHING STUDENTS' ATTITUDES TOWARD CHEMISTRY LESSON


PhD Std. Yıldızay AYYILDIZ & Prof. Dr. Leman TARHAN


ÖZET
Çalışmanın amacı, sınıf öğretmenliği öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutumlarında örnek olay çalışmalarının etkisini araştırmaktır. Çalışma; Türkiye’deki bir üniversitenin Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nün 1. sınıfında öğrenim gören 63 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Maddenin Özellikleri ve Halleri, Elementler ve Bileşikler, Çözeltiler ve Karışımlar, Fiziksel ve Kimyasal Değişimler, Kimyasal Tepkimeler, Asitler ve Bazlar, Çözünürlük ve Çökelme konuları, örnek olay çalışmalarıyla işlenmiştir. Çalışmada tek grup öntest-sontest deneysel desen kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, öğrencilerin ön ve son tutumlarını belirleme amacıyla Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği uygulanmıştır. Ölçeğin analiz sonuçları; örnek olay çalışmalarına dayalı kimya eğitiminin, sınıf öğretmenliği öğrencilerinin kimya dersine yönelik önemli ölçüde olumlu tutumlara sahip olduklarını göstermiştir.


ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the effect of case studies on Primary School Teaching students’ attitudes toward chemistry lesson. The study was conducted on 63 freshmen from Department of Primary School Teaching at a university in Turkey. The students were taught using case studies about the subjects of Properties and States of Matter, Elements and Compounds, Solutions and Mixtures, Physical and Chemical Changes, Chemical Reactions, Acids and Bases, Solubility and Precipitation. In the study, one group pre-test and post-test experimental design was used. As the tool of supplying data, Attitude toward Chemistry Lesson Scale was applied to determine students’ pre and post attitudes. The results of analyzing the scale showed that chemistry education based on case studies caused significantly positive attitudes toward chemistry lesson.


ANAHTAR KELİMELER: örnek olay yöntemi, kimya dersi, tutum, sınıf öğretmenliği öğrencileri


KEYWORDS: case study method, chemistry lesson, attitude, primary school teaching students

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education