Lise Okul Yöneticilerinin Eğitimde İnovasyon ve Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi


Identifying the Opinions of High School Administrators on Innovation and Its Implementations in Education


Murat TAŞDAN, Sabri GÜNGÖR & Ziyaeddin Halid İPEK


ÖZET
Bu çalışmanın amacı lise okul müdürlerinin inovasyon ve inovasyon yeterlilikleri hakkındaki düşüncelerini belirlemek ve ortaya çıkarmaktır. Çalışmada nitel bir çalışma yöntemi olan fenomolojik desen 8 adet okul müdürünün inovasyon hakkındaki düşüncelerini ortaya çıkarmak amacı ile kullanılmıştır. Çalışmada verilerin toplanması için ise odak grup görüşme tekniği kullanılmıştır. Odak grup görüşmesi sonucu ortaya çıkan verileri analiz etmek için ise nitel analiz yöntemlerinden olan betimsel ve içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda okul müdürlerinin inovasyon kavramını tanımlamakta zorluk yaşadıkları görülmüştür. Aynı zamanda okul müdürleri inovasyon için uygun ortam bulunmadığını ve yasal düzenlemeler ile isteksizliğin inovasyon uygulamaları gerçekleştirmekte onları engellediğini belirtmişlerdir. Araştırmanın sonunda öğretmenlerin inovasyon kavramı hakkındaki bilgileri ve becerilerini artırmak için dersler verilmesi ve inovasyonu engelleyen yasal düzenlemeleri ortadan kaldırarak inovasyonu özendiren düzenlemeler yapılması tavsiye edilmektedir.


ABSTRACT
The purpose of this study is to identify the perspectives of high school administrators and determine the opinions of schools and school administrators about the innovational competencies. The phenomenological design was used to reveal the opinions of the 8 school administrators about the innovation concept in depth. The focus group interview technique was also used to collect the data. Content analysis and descriptive analysis techniques were implemented to analyze the data properly. As a result, it was found that the school administrators had difficulty defining the innovation concept. It is also stated by administrators that there is not a suitable environment to improve innovative actions and legal regulations and lack of beliefs restrict them from it. At the end of the research, it can be recommended that the instructions to increase the knowledge and experiences of the school administrators about innovation concept and process should be carried out.


ANAHTAR KELİMELER: İnovasyon, Eğitimde inovasyon, Lisede inovasyon, Okul müdürleri için inovasyon


KEYWORDS: Innovation, Innovation in education, Innovation in high schools, Innovation for school administration


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education