Bir İlkokul 3. Sınıf Öğrencisinin Okuma ve Anlama Becerilerini Artırmaya Yönelik Bir Uygulama


An Application Towards Improving Reading and Comprehension of a 3rd Grade Student at Elementary School


Murat TEMUR, Taha Yasin BACAKOĞLU & Mustafa ULUSOY


ÖZET
Bu çalışmanın amacı okuma güçlüğü olan bir ilkokul 3. sınıf öğrencisinin okuma-anlama becerisinin geliştirilmesi ve okuma-anlama becerisindeki gelişmenin matematik başarısını etkileyip etkilemediğinin belirlenmesidir. Nitel araştırma desenlerinden eylem araştırması ile yürütülen çalışma, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Çalışma 12 hafta sürmüş ve haftada 4 gün olacak şekilde yaklaşık 90 ders saatinde tamamlanmıştır. Süreç boyunca çalışmada kullanılan metinler Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe ders kitaplarından seçilmiştir. Öğrencinin okuma-anlama becerilerini geliştirmek için Tekrarlı Okuma, Eko Okuma, Fernald Tekniği ve Kelime Kutusu stratejileri kullanılmıştır. Uygulama öncesi ve sonrasında elde edilen bulgular, Yanlış Analiz Envanteri ve Okuma Düzeyleri ve Yüzdelikleri tablolarına göre çözümlenmiştir. Çözümleme neticesinde genel hatlarıyla şu sonuçlara ulaşılmıştır. Öğrencinin 1 ve 2. sınıf okuma düzeyi Endişe Düzeyi’nden Öğretim Düzeyi’ne yükselmiştir. Öğrencinin okuduğunu anlama düzeyi 1. Sınıf seviyesindeki metinlerde Endişe Düzeyi’nden Öğretim Düzeyi’ne yükselmiş, 2. sınıfta ise artış göstermekle birlikte yine Endişe Düzeyi’nde kalmıştır.


ABSTRACT
The scope of this study is to improve the reading comprehension skills of a 3rd grade dyslexic student at elementary school and to determine if the improvement in reading and comprehension skills affect mathematical success. The study conducted through action research, one of the qualitative research designs, was carried out during the spring semester of the 2018-2019 academic year. The study was in progress for 12 weeks and fulfilled in approximately 90 course hours in 4 days a week. The texts used in the study were selected from Turkish textbooks of the Ministry of National Education. In order to improve the students reading and comprehension skills, Repetitive Reading, Eco Reading, Fernald Technique and Vocabulary Box strategies were utilized. The findings gathered before and after the application were analysed according to the Error Analysis Inventory and Reading Levels and Percentages tables. The results revealed that the students reading level in 1st and 2nd grades has increased from frustration level to instructional level. The comprehension level of the student has increased from frustration level to instructional level in the 1st grade texts; in the 2nd grade it has increased but still remained at frustration level.


ANAHTAR KELİMELER: Okuma güçlüğü, okuduğunu anlama, akıcı okuma teknikleri, matematik başarısı, eylem araştırması


KEYWORDS: Dyslexia, reading comprehension, fluent reading techniques, mathematical success, action research


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education