ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ DERSİ MOTİVASYON DÜZEYLERİNE BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ PROFİLLERİNİN ETKİSİ


THE EFFECT OF BIOLOGY TEACHERS’ CLASSROOM MANAGEMENT PROFILES ON THE BIOLOGY COURSE MOTIVATION LEVEL OF THE HIGH SCHOOL STUDENTS


Bil. Uzm. Fatih ALUÇDİBİ & Doç. Dr. Gülay EKİCİ


ÖZET
Bu araştırma, ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji dersi motivasyon düzeylerine biyoloji öğretmenlerinin sınıf yönetimi profillerinin etkisini değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunu toplam 3142 öğrenci ve 110 biyoloji öğretmeni oluşturmuştur. Veriler “Biyoloji Dersi Motivasyon Anketi” ve “Sınıf Yönetimi Profili Envanteri” ile toplanmıştır. Biyoloji dersi motivasyon anketinin Cronbach-Alfa güvenirlik katsayısı 0,89 ve sınıf yönetimi profili envanterinin 0,68 olarak hesaplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, betimsel istatistikler, bağımsız gruplar t-testi, çok yönlü varyans analizi, Bonferroni çoklu karşılaştırma testi, Pearson Korelasyon katsayısı ve basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonunda öğrencilerin “orta” düzeyde biyoloji dersi motivasyon düzeyine sahip olduğu belirlenirken, biyoloji öğretmenlerinin “yüksek” düzeyde takdir edilen sınıf yönetimi profilini kullanmayı tercih ettikleri belirlenmiştir. Başıboş sınıf yönetimi profiline sahip öğretmenlerin öğrencilerinin biyoloji dersi motivasyonu en yüksek değerlerde bulunmuştur. Diğer taraftan öğrencilerin biyoloji dersi motivasyon puanları ile içsel motivasyon, biyoloji öğrenmeye ilgi, biyoloji öğrenmede sorumluluk, biyoloji öğrenmede güven boyutları arasında yüksek ve doğrusal bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca biyoloji öğretmenlerinin sınıf yönetimi profillerinin, öğrencilerin biyoloji dersi genel motivasyon düzeyinin anlamlı bir yordayıcısı olmadığı anlaşılmıştır.


ABSTRACT
This study was prepared to evaluate the effect of biology teachers’ classroom management profiles on the biology course motivation level of the high school students. Descriptive scanning method was used in the study. 3142 students and 110 biology teachers participated as a study group. The data were collected with “Biology Course Motivation Survey” and “Classroom Management Profile Inventory”. In this study, the reliability coefficient of Cronbach-Alpha was found as 0, 89 and it was found 0, 68 for classroom management profile inventory. To evaluate data, descriptive statistics, independent groups t-test, multi factor analysis of variance, Bonferroni multiple-comparison test, Pearson Correlation coefficient and general linear regression analysis were used. At the end of the study, the motivation level of the students was found “medium” and it is determined that biology teachers prefer using highly authoritative teacher profile. The motivation of the students, whose teachers have indifferent classroom management profile, was found the highest. On the other hand, there is a high and linear relation for students between biology course motivation points and inner motivation, interest for learning biology, responsibility for learning biology, reliability dimensions for learning biology. In addition to that, it was understood that the classroom management profiles of the biology teachers are not meaningful predictors of biology course general motivation level for students.


ANAHTAR KELİMELER: Biyoloji öğretimi, motivasyon, sınıf yönetim profili, biyoloji öğretmeni ve biyoloji öğretmeninin sınıf yönetimi profili.


KEYWORDS: Biology teaching, motivation, classroom management profile, biology teacher and classroom management profile of biology teacher.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education