Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Üç Paydaşının Beklentilerinin Beklentinin İhlali Teorisine Göre Tespiti


Identifying the Expectations of Three Stakeholders of the Field Experience Course via Expectancy Violation Theory


Tuğba YÜKSEL & Banu AVŞAR ERÜMİT


ÖZET
Bu çalışma yakın zamanda revize edilen öğretmenlik uygulamaları dersinin üç paydaşı olan uygulama öğrencilerinin, uygulama öğretmenlerinin ve uygulama öğretim elemanlarının beklentilerinin nitel bir çalışma ile tespit edilmesini amaçlamıştır. Klinik danışmanlık modelinde (KDM) bahsi geçen üç paydaşın birbiriyle iyi bir iletişim içerisinde olması gerektiğini vurgulamaktadır. Beklentinin ihlali teorisine göre her birey karşılaştıkları durum ya da kişilere karşı bir beklenti geliştirirler ve bu beklentilerin uyumlu olması ya da ihlal edilmesine göre motivasyon ve ilgi durumu etkilenir. Öğretmenlik uygulaması derslerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için tüm paydaşların beklediği desteği alıp almadıklarının tespit edilmesi son derece önemlidir. Bu nedenle fen bilgisi öğretmenliği programında öğretmenlik uygulaması derslerine kayıtlı olan 18 öğretmen adayının oluşturduğu beş uygulama grubu ile odak grup görüşmesi yapılmış, çalışmaya katılan öğretmen adaylarına danışmanlık yapan beş öğretim elemanı ve dört uygulama öğretmeni ile mülakat yapılmıştır. Daha önce öğretmenlik uygulamasına yönelik olarak yapılan çalışmalardan farklı olarak bu çalışma paydaşların öğretmenlik uygulaması dersine ve KDM’nin işleyişine yönelik beklentilerinin birbirleri ile uyum ve çatışmalarını ortaya çıkartmak üzere dizayn edilmiştir. Görüşmelerden elde edilen veriler incelendiğinde, dersin paydaşlarının uygulama derslerinin işleniş biçiminden ve diğer paydaşlardan birçok beklentisi olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra paydaşların birbirlerinden ve kendilerinden beklentilerinin uyumlu olduğu ve çeliştiği noktalar incelenmiş ve bazı temel konularda beklentilerin ihlaline rastlanmıştır.


ABSTRACT
This study aimed to identify the expectations of three stakeholders (pre-service teachers, supervisor teacher, and mentor faculty member) from other stakeholders and the process of field experience course that was recently revised. The clinical supervision model emphasized that these three stakeholders should work collaboratively. According to the Expectancy Violation theory, every individual have expectations from cases or people that they have some sort of relation and individual’s motivation is directly affected by violation of these expectations. Therefore, the findings of this study shed light on identifying whether the stakeholders will carry out the field experience course in a harmonious and efficient manner. For this reason, focus group interviews were conducted with five different groups, in total 18 science pre-service teachers who enrolled in teaching practice courses. Five faculty members and four supervisor teachers who supervised the participant pre-service teachers were also interviewed. Stakeholders' expectations were first evaluated individually, and then violation and compliance across all stakeholders’ expectations were analyzed. The findings showed that the stakeholders of field experience course have many expectations from the course and the other stakeholders. In addition to this, the stakeholders’ expectations were cross-examined and expectancy violations were determined especially on some basic issues.


ANAHTAR KELİMELER: Öğretmenlik Uygulaması, Klinik Danışmanlık Modeli (KDM), Beklentinin İhlali Teorisi, Öğretmen Eğitimi.


KEYWORDS: Field Experience Course, Clinical Supervision Model (CSM), Expectancy Violation Theory, Teacher Education


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education