ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ


LIFELONG LEARNING TENDENCIES OF UNIVERSITY STUDENTS


Yrd.Doç.Dr. Yelkin DİKER COŞKUN & Doç.Dr. Melek DEMİREL


ÖZET
Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerini belirlemek ve bu eğilimlerin öğrenim görülen üniversite, sınıf düzeyi ve cinsiyet değişkenleri açısından farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Tarama modelindeki araştırmanın çalışma grubunu Marmara ve Yeditepe üniversitelerinin farklı fakültelerinde öğrenim gören birinci ve dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmuştur (n= 1545). Araştırmanın verileri “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerini Belirleme Ölçeği”nden elde edilmiştir. Yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin güdülenme, sebat, öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk ve merak yoksunluğu olmak üzere dört alt boyuttan oluştuğu saptanmıştır. 27 maddeden oluşan ölçeğin Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı ise .89 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda öğrencilerin “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerini Belirleme Ölçeği”nden aldıkları ortalama puanların ölçek orta puanından düşük olduğu belirlenmiş ve bu durum, üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin düşük olduğu şeklinde değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri, öğrenim gördükleri üniversite ve sınıf düzeyi ile cinsiyet değişkenleri açısından istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık göstermektedir.


ABSTRACT
The aim of this study is to determine the lifelong learning tendencies of university students and find out whether these tendencies change in terms of university, class level and gender. This study employed survey method and the study group is composed of 1st and 4th grade students studying in different faculties of Marmara University and Yeditepe University (n: 1545). The research data is obtained from the “Lifelong Learning Tendency Scale”. According to the explanatory factor analysis results, the scale contains four sub-dimensions as motivation, perseverance, lack of self regulation, and lack of curiosity. The Cronbach alpha internal consistency coefficient of the scale containing 27 items is calculated as .89. In the results, the average score students gained from “Lifelong Learning Tendency Scale” is found to be lower than the scale medium score, so it is concluded that the lifelong learning tendencies of university students were low. According to the findings, lifelong learning tendencies of the university students differ significantly in terms of university, class level and gender.


ANAHTAR KELİMELER: Yaşam boyu öğrenme, güdülenme, meraklılık, öz-düzenleme, sebat, yüksek öğretim


KEYWORDS: Lifelong learning, motivation, curiosity, self-regulation, persistence, higher education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education