Okulöncesi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokratik Değer Algıları ile Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki


The Relationship of Preservice Preschool and Primary School Teachers' Perceptions of Democratic Values and Attitudes of Gender Roles


Aslı GÜNDOĞAN


ÖZET
ÖZ: Toplumsal cinsiyet rolleri ile demokratik değer algıları ortak paydada buluşan ve bireyin gelecekte nasıl bir yaşam süreceğine yönelik ipuçları sunan konulardır. Dolayısıyla öğretmen adaylarının benimsedikleri demokratik değerler ile toplumsal cinsiyet rollerine yönelik bakış açılarının belirlenmesi önemli görülmektedir. Bu araştırmanın genel amacı, okulöncesi ve sınıf öğretmeni adaylarının demokratik değer algıları ile toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumları arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir. Araştırmada genel tarama modellerinden olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 349 öğretmen adayı oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Selvi (2006) tarafından geliştirilen “Öğretmen Adayları Demokratik Değerleri Ölçeği” ile Zeyneloğlu (2008) tarafından geliştirilen “Öğretmen Adayları Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama ve standart sapma gibi betimsel istatistikler ile t-testi, pearson korelasyon katsayısı ve çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının demokratik değer algılarının yüksek düzeyde olduğu; toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin ise eşitlikçi tutumlara sahip oldukları belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının demokratik değer algılarının cinsiyete göre farklılaşmadığı, toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumlarının ise farklılaştığı bulunmuştur. Yine, öğretmen adaylarının demokratik değer algıları ile toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumları arasında orta düzeyde, pozitif yönlü, anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Son olarak araştırmada öğretmen adaylarının demokratik değer algılarının cinsiyetle birlikte, toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumlarının %36,6’sını yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.


ABSTRACT
ABSTRACT: Gender roles and perceptions of democratic values are common issues that provide insight into how the individual will live in the future. Therefore, it is important to determine the perspectives of teacher candidates about democratic values and gender roles. The general purpose of this study is to determine the relationships between preschool and classroom teacher candidates' perceptions of democratic value and their attitudes towards gender roles. In the research, correlational survey model, which is one of the general survey models, was used. The study group consisted of 349 teacher candidates. As a data collection tool, “The Democratic Values Scale of Teacher Candidates” which is developed by Selvi (2006) and “Teacher Candidates' Attitude Scale on Gender Roles” which is developed by Zeyneloğlu (2008) were used. Descriptive statistics such as arithmetic mean and standard deviation, t-test, Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis were used in the analysis of the data. According to the results of the research, it was observed that teacher candidates' perception of democratic value was high; and they had egalitarian attitudes towards gender roles. It was found that the pre-service teachers' perceptions of democratic value did not differ according to sex while their attitudes towards gender roles differed. It was determined that there was a moderate positive relationship between teacher candidates' perceptions of democratic value and their attitudes towards gender roles. Finally, in the study, it was concluded that teacher candidates' perceptions of democratic value predicted 36.6% of their attitudes towards gender roles along with gender.


ANAHTAR KELİMELER: toplumsal cinsiyet rolleri, demokratik değerler, öğretmen adayları


KEYWORDS: gender roles, democratic values, teacher candidates


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education