Planlı Davranışlar Teorisi Çerçevesinden Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Özel Gereksinimli Öğrencilere Yönelik Tutum ve Görüşlerinin İncelenmesi


The Investigation of Attitudes and Opinions of Physical Education Teachers towards Students with Special Needs from the Framework of Theory of Planned Behavior


Erkan YARIMKAYA


ÖZET
Bu araştırmada, Planlı Davranışlar Teorisi çerçevesinden beden eğitimi (BE) öğretmenlerinin özel gereksinimli öğrencilere yönelik tutum ve görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nicel ve nitel veri toplama tekniklerinin bir arada kullanıldığı karma araştırma yaklaşımında desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ilindeki 37 farklı ortaokulda görev yapan 168 BE öğretmeni oluşturmuştur. Veriler; Kişisel Bilgi Formu, Yetersizlikten Etkilenmiş Kişilere Yönelik Tutum Ölçeği ve Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu aracığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde Bağımsız Gruplar t-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi ve İçerik Analizi tekniklerine başvurulmuştur. Araştırmanın nicel bulgularına göre, BE öğretmenlerinin özel gereksinimli öğrencilere yönelik tutum düzeylerinin olumlu yönde olduğu saptanmıştır. Ayrıca; cinsiyet, yaş, kıdem, özel gereksinimli öğrencilerle öğretim tecrübesi ve öğrencilerin yetersizliğinin türü değişkenlerinin BE öğretmenlerinin özel gereksinimli öğrencilere yönelik tutumlarını etkilediği görülmüştür. Araştırmanın nitel bulgularına göre, BE öğretmenlerinin çoğunluğunun özel gereksinimli öğrencilerin BE dersinde kaynaştırılmasına yönelik olumlu yönde bakış açısına sahip olduğu değerlendirilmiştir. Buna karşın az sayıda BE öğretmeninin sınıfların kalabalık olması, yetersiz malzeme, okulun ve sınıfların uygun olmayan fiziki yapıları ile özel gereksinimli öğrenciler ve eğitimleri hakkındaki bilgi eksikliklerinden dolayı özel gereksinimli öğrencilerin BE dersinde kaynaştırılmasına yönelik olumsuz görüş belirttiği tespit edilmiştir.


ABSTRACT
In this research, it was aimed to examine the attitudes and opinions of physical education (PE) teachers towards students with special needs from the framework of Theory of Planned Behavior. The research was designed in a mixed research approach where quantitative and qualitative data collection techniques are used together. The study group consisted of 168 BE teachers working in 37 different secondary schools in Ankara. Data were collected through Personal Information Form, Attitude Scale for Persons Affected by Disability and Semi-Structured Interview Form. Independent groups t-Test, One-way ANOVA and Content Analysis techniques were used for data analysis. According to the quantitative findings of the research, it was determined that PE teachers' attitudes towards students with special needs were positive. Also, it was observed that the variables such as gender, age, seniority, teaching experience with students with special needs and type of students' disability affect PE teachers' attitudes towards students with special needs. According to the qualitative findings of the research, it was evaluated that the majority of PE teachers’ general perspectives towards the inclusion students with special needs in PE course were positive. On the other hand, it was determined that a small number of PE teachers stated negative opinion about the towards the inclusion students with special needs in PE course because of the crowded classes, inappropriate physical structures of schools and classes, and lack of knowledge about students with special needs and their education.


ANAHTAR KELİMELER: Planlı davranışlar teorisi, beden eğitimi öğretmeni, tutum, özel gereksinimli öğrenciler


KEYWORDS: Theory of planned behavior, physical education teacher, attitude, students with special needs


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education