Bilimsel Tartışma Odaklı Öğretimin Öğrencilerin Fotosentez ve Solunum Kavramlarını Anlamalarına Etkisinin İncelenmesi


The Effect of Scientific Argumentation on Students’ Understanding of Photosynthesis and Respiration Concepts


Birsen SİYAH, Nevzat YİĞİT & Ebru MAZLUM GÜVEN


ÖZET
Bu araştırmanın amacı Toulmin’in bilimsel tartışma modeline göre geliştirilen etkinliklerin 8. sınıf öğrencilerinin fotosentez ve solunum kavramlarını anlamalarına etkisini incelemektir. Yarı deneysel modelde yürütülen araştırmanın ön deneme uygulaması 2017-2018 yılında, asıl uygulaması ise, 2018-2019 yılında toplam 40 öğrenci ile bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubunda fen bilimleri dersi öğretim programında belirtilen öğretim yöntem ve teknikleri ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA), deney grubunda ise Toulmin’in Tartışma yöntemine göre geliştirilen etkinlikler ile EBA kullanılmıştır. Deney grubundaki öğretim sürecinde bilimsel tartışma odaklı etkinlikler çalışma yaprakları ile uygulanmıştır. Geliştirilen etkinlikler, bir fen eğitimi uzmanı ve iki fen bilimleri öğretmeni tarafından kapsam geçerliği yönüyle incelenmiştir. Araştırma verileri, açık uçlu ve iki aşamalı sorulardan oluşan Fotosentez ve Solunum Kavram Testi ile toplanmıştır. Ölçme aracı ön test, son test ve geciktirilmiş test şekilde gruplarda uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre deney ve kontrol gruplarının başarıları arasında farklılık bulunmamasına rağmen deney grubunda öğrenilen kavramların gelişimi ile kontrol grubunda öğrenilen kavramlar arasında farklılıklar belirlenmiştir. Deney grubu öğrencilerinin kontrol grubuna göre, insan-besin ilişkisi, insan- enerji ilişkisi, fotosentezin amacı, solunumun amacı ile ilgili kavramsal anlamada daha başarılı oldukları, olayları neden-sonuç ilişkisi kurarak, detaylı bir şekilde açıkladıkları görülmüştür.


ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the effect of activities developed according to scientific argumentation on understandings of 8th-grade students’ photosynthesis and respiration concepts. A quasi-experimental design was applied as the pilot study was carried out in 2017-2018 and the main study was carried out in the 2018-2019 academic year with the number of 40 students. Educational Informatics Network (EIN) and teaching methods and techniques which were suggested in Science curriculum were applied in control group. For the treatment group, activities based on The Toulmin’s Model of Argument and Educational Informatics Network (EIN) were used. Worksheets which were prepared according to scientific argumentation were engaged in treatment group’s activities. Content validity of the developed activities was ensured by an expert in science teaching and two science teachers. Data was drawn from Photosynthesis and Respiration Concept Test (PRCT) which involved open-ended and two-phased questions. The measurement tool was conducted as a pre-test, post-test and delayed test in groups. Findings from the study showed that there was no significant difference between the achievement of treatment and control group however, treatment group had greater progress on learning human-food and human-energy relationships, the purpose of photosynthesis and respiration. It was also seen students in the treatment group were showed greater performance while explaining topics in detail and expressing cause and effect relationships of concepts.


ANAHTAR KELİMELER: Bilimsel tartışma odaklı öğretim, toulmin tartışma modeli, kavramsal anlama, fotosentez ve solunum.


KEYWORDS: Scientific argumentation, Toulmin’s model of argument, conceptual understanding, photosynthesis and respiration.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education