Çalışan Belleğin Farklı Bileşenlerinin 3. Sınıf Öğrencilerinin Çarpma Becerisine Etkisi


The Effect of Different Components of Working Memory on Multiplication Skills of 3rd Grade Children


Selma BOZ & Münire ERDEN


ÖZET
Dört temel aritmetik işlem becerisinin geliştirilmesi, ilköğretim matematik müfredatının ana hedefleridir. Son araştırmalar, bu becerilerin öğrencilerin çalışan belleği kapasitesiyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu bulgular doğrultusunda bu araştırmanın amacı, çalışan bellek bileşenlerinin 3. sınıf öğrencilerinin çarpma becerileri üzerindeki etkilerini belirlemektir. Çalışma İstanbul'daki özel bir ilköğretim okulunda 60 üçüncü sınıf öğrencisi (23 kız ve 37 erkek) ile yürütülmüştür. Katılımcıların bileşenler ile ilgili çalışan bellek kapasitesini ölçmek için bilgisayar ortamında sayı hatırlama testi, rakam açıklık testi, blok hatırlama testi adı verilen görevler tasarlanmış ve uygulanmıştır. Ayrıca, katılımcıların çarpma becerileri çarpma testleri ile ölçülmüştür. Verilerin analizinde doğrusal çoklu regresyon kullanılmıştır. Analiz sonuçları, çarpma becerilerinin en iyi yordayıcı değişkeninin, çalışan belleğin merkezi yürütücü (MY) bileşeni olduğunu ortaya koydu. Bununla birlikte, çalışan belleğinin fonolojik döngü (FD) ve görsel-uzamsal kopyalama (GUK) bileşenleri, 3. sınıf öğrencilerinin çarpma becerileri için önemli bir yordayıcı değildi.


ABSTRACT
The development of the four basic arithmetic operation skills is the main objectives of the primary school mathematics (math) curricula. Recent research shows that these skills are related to working memory capacity of the students. In line with these findings, the purpose of this research is to determine the impacts of the working memory components on the multiplication skills of 3rd graders. The study was carried out with 60 third grade students (23 female and 37 male) at a private primary school in Istanbul. In order to measure the participants’ capacity of working memory due to its components, the tasks named as the counting recall test, digit span test, block recall test were designed and administered on computer programs. In addition, participants’ multiplication skills were measured by multiplication tests. Linear multiple regression was used to analyze the data. The results of analysis revealed that the best predictor variable of multiplication skills was the central executive component of working memory. However, the phonological loop (PL) and the visuo-spatial sketchpad (VSSP) components of the working memory were not significant predictors for multiplication skills of the 3rd grade students.


ANAHTAR KELİMELER: Çarpma becerisi, merkezi yürütücü, fonolojik döngü, görsel-uzamsal kopyalama


KEYWORDS: Multiplication skills, central executive, phonological loop, visuo-spatial sketchpad


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education