ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA


A STUDY ON TEACHER CANDIDATES’ LEARNING STRATEGIES


Assoc. Prof. Dr. Mehmet YILDIZLAR


ÖZET
Bilim ve teknolojideki gelişmeler yeni bir çağı başlatmıştır. Bilgi çağı olarak adlandırılan bu çağın en önemli özelliği, bilgi teknolojilerinin yoğun olarak kullanılması ve maddi ürün yerine bilgi üretiminin önem kazanmasıdır. Doğal olarak, tüm toplumlar bu dönüşüm ve değişim sürecine girmiş bulunuyor. Öğrencilerin bu değişime ayak uydurabilmeleri için nasıl öğrendiklerinin bilincinde olmaları ve kendi öğrenmelerini izleme becerilerine sahip olmaları, kendi öğrenme özelliklerini tanımaları, öğrenmelerinde yararlanabilecekleri stratejileri bilmeleri, seçmeleri ve kullanabilmeleri öğrenmeyi öğrenmedir. Öğrenmeyi öğrenme becerilerini kazanmanın/kazandırmanın en etkili yollarından biri bireylere öğrenme stratejilerini nasıl kullanabileceklerini öğretmektir. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının öğrenme stratejilerini kullanım düzeylerinin cinsiyete ve öğrenim gördükleri bölümlere, bir haftada ders çalışmaya ayırdıkları süre ve ders çalışmaya yönelik planlamaları açısından farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır


ABSTRACT
Advancements in science and technology launched a new age. The most important feature of this age which is called information age is the intense usage of information technologies and information production which became important rather than material products. All the societies have naturally entered into this process of transformation and change. Students should be conscious of the way they learn, have the skills of following their own learning, know their learning styles, know and select the strategies they can use while learning and learn how to use them in order to adapt themselves to this change. One of the most efficient ways of acquiring or making individuals acquire the skills of learning how to learn is to teach individuals how to use the learning strategies. The purpose of the present research is to determine whether learning strategies usage level of prospective teachers changes or not in terms of their gender, department of study, the time they spare for studying and their planning of studying.


ANAHTAR KELİMELER: öğrenme, öğrenme stratejileri, öğretmen adayları


KEYWORDS: learning, learning strategies, teacher candidates.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education