Okul Öncesi Dönemde Görülen Akran Zorbalığının Duygusal Zekâ ve Aile Değişkenleri Temelinde İncelenmesi


Investigation of Peer Bullying in Early Years on The Basis of Emotional Intelligence and Family Variables


Selahattin SEMİZ & Emine Nihal LINDBERG


ÖZET
Bu çalışmada okul öncesi dönemde görülen akran zorbalığının duygusal zekâ ve aile değişkenleri temelinde incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya yaşları 5 ve 6 arasında değişen toplam 286 çocuk katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Hikâyeleştirilmiş Varsayımsal Durumlar Formu, Sullivan Çocuklar İçin Duygusal Zekâ Ölçeği, Sullivan Çocuklar İçin Kısa Empati Ölçeği, Sullivan Öğretmenler İçin Çocukların Duygusal Zekâsını Değerlendirme Ölçeği, Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ) ve Demografik Bilgi Formu kullanılmıştır. Bulgular, duygusal zekâ, cinsiyet, anne öğrenim durumu, sosyo-ekonomik düzey, babanın mesleği, çocuğun şiddet içeren oyun ve televizyon programlarına karşı ilgi düzeyi, demokratik ve otoriter anababa tutumları değişkenlerinin akran zorbalığı ile doğrudan ilişkili olduğu göstermiştir. Bunun yanında sonuçlar, okul öncesi dönemde görülen akran zorbalığının yaygın ve üzerinde durulması gereken bir sorun olabileceğini göstermektedir. Bulgular, ilgili alanyazın çerçevesinde tartışılmıştır.


ABSTRACT
In this study, it was aimed to investigate the peer bullying seen in preschool period on the basis of emotional intelligence and family variables. A total of 286 children aged between 5 and 6 participated in the study. “Storified Hypothetical Situations Form”, “Sullivan Emotional Intelligence Scale for Children”, “Sullivan Brief Empathy Scale for Children”, “Sullivan Teacher Rating Scale of Emotional Intelligence in Children”, “Parents Attitude Scale” and Demographical Information Form have been used as data collection tools. The findings indicate that variables such as emotional intelligence, gender, maternal education level, socio-economic level, father's profession, child's level of interest in violent games and television programs, and democratic and authoritarian parent attitudes were directly related to peer bullying. In addition, the results showed that peer bullying seen in preschool period can be a worth-stressing problem The findings were discussed in the context of the related literature.


ANAHTAR KELİMELER: Duygusal zekâ, akran zorbalığı, okul öncesi eğitim, ana baba tutumları


KEYWORDS: Emotional intelligence, peer bullying, preschool education, parents’ attitudes


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education