Biyoloji öğretimi, öğrenme stratejileri, bilişsel yapı


Biology education, learning strategies, cognitive structure


Öğr. Gör. Güntay TAŞÇİ & Prof. Dr. Haluk SORAN


ÖZET
Bu araştırmada üniversite biyoloji öğrencilerinin öğrenme stratejileri, kullandıkları öğrenme teknikleri ve bilişsel yapıları ile bilişsel yapının oluşmasında öğrenme stratejilerinin etkisi, Protein ve Kistik fibrozis konuları özelinde incelenmektedir. Çalışma nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Araştırmada problem merkezli görüşme, sesli düşünme ve kavram haritası, veri toplama tekniği olarak seçilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu birinci aşamada üniversite biyoloji öğrencisi 32 kişi, ikinci aşamada ise bu gruptan seçilen 5 kişi oluşturmaktadır. Sonuç olarak çalışma grubu bilişsel öğrenme stratejilerine göre ileri strateji kullanan tip, ortalama strateji kullanan tip ve zayıf strateji kullanan tip olarak tanımlanmıştır. Tiplerin öğrenme stratejilerini kullanma özellikleri ile bilişsel yapıları arasında sıkı bir etkileşim olduğu görülmektedir.


ABSTRACT
This study examines the learning strategies, learning techniques and cognitive structures of university biology students as well as the learning strategies coming to the forefront in formation of the cognitive structure in the case of Protein and Cystic fibrosis. A qualitative research method is used in this study. Problem-centered interview and think-aloud process and concept map were used as data collection techniques. The study group consists of 32 biology students in the first stage and 5 persons chosen out of these students in the second stage. As a conclusion, study group was divided into types using advanced strategies, medium strategies and weak strategies according to cognitive learning strategies. It is observed that there is a strong interaction between types’ usage of learning strategies and the cognitive structure.


ANAHTAR KELİMELER: Biyoloji öğretimi, öğrenme stratejileri, bilişsel yapı


KEYWORDS: Biology education, learning strategies, cognitive structure

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education